2009. december 22., kedd

A romániaiak többsége egyetlen könyvet sem vásárolt 2009-ben

A romániaiak többsége egyetlen könyvet sem vásárolt 2009-ben írja a Transindex.

Bővebben
http://multikult.transindex.ro/?hir=2000

Gondolkodó könyvvásárlás ügyben
Lehetséges, hogy az ország lakosságának többsége azaz, több, mint fele nem engedheti meg magának a könyvvásárlást. Ennek fő oka a pénz.
Egy másik magyarázat pedig az lenne, hogy a rendszerváltás utáni összegyűjtött otthoni kiskönyvtárak és az iskolai valamint a közkönyvtárak kielégítik a fiatal olvasók zömét. Az idősebb generáció, pedig továbbra is megtalálja a módját az olvasásnak, például az ismerősi tábor könyvei közül kölcsönöz.
Nem utolsó szempont az Internet, ott sok minden megkapható és letölthető.
Valószínű nagy szerepet játszik a olvasókedv fokozatos csökkenése is (ez már világmáretű).
B.L.

2009. december 17., csütörtök

Könyvtáros helye az iskolában

Nem a hivatalos papírok szerinti helyét és szerepét szeretném meghatározni az iskolai könyvtárosnak, hanem az iskolai életben való részvételét és munkáját a személyes tapasztalatokon alapuló észrevételek alapján.
Az iskolai könyvtáros munkája végett az iskola könyvtárához van kötve. Akkor találkozik az iskola vezetőségével, tanáraival, alkalmazottaival, diákjaival, amikor valamilyen kéréssel vagy problémával meglátogatják.
A diákok szünetben jönnek, ilyenkor hatalmas kígyózó sor alakul ki a könyvtáros előtt. A könyvtáros szinte robotszerűen dolgozik, felveszi a gyerekektől kapott információt, s máris hozza a kért könyvet. A szünet rövid, a tanárok látogatása is erre a kis időre korlátozódik. Őket is ki kell szolgálni. Kész harc folyik, hogy kinek sürgősebb a kért dokumentum. Szünet után legtöbb esetben kis csend honol a könyvtárban. A könyvtáros fellélegezhet, ha menetközben az órába belenyúlva, nem jönnek még látogatók. Azok lehetnek diákok is, valamilyen oknál fogva „elérik” a könyvtárat. A könyvtárbéli pedagógusok általi óratartások alatt a könyvtáros, mint besegítő tevékenykedik, a versenyekre és egyéb fontos eseményekre való felkészüléskor úgyszintén. Inkább tantárgyhoz-szakhoz igazodó megbeszélő jellege van a tanár-diák és könyvtáros együttlétnek. Az iskola más alkalmazottai órák alatt is tiszteletüket tehetik a könyvtárban, őket „ráérősebben” ki lehet szolgálni, sőt meg lehet engedni egy kis csevelyt is.
Mikor kerül sor diák-könyvtáros, tanár-könyvtáros vagy más alkalmazottak-könyvtáros ismerkedésére (gondolok itt azokra a dolgozókra, aki szintén nehezebben hagyhatják el felségterületüket)? Mivel a szünetek foglaltak, a tanárokkal való érintkezés eléggé leszűkül, esetleg, ha valakinek lyukas órája akad, akkor keresi fel a könyvtárat. E napokon néha megeshet egy-két kötetlen beszélgetés is.
Mivel a könyvtárban legtöbbször tartózkodik valaki, annak a könyvtárosnak, aki egyedül teljesít szolgálatot, mindenféle távozás problémát jelenthet. Imigyen a könyvtáros csak akkor hagyja el a „hajót”, mikor „szélcsend” van, vagy valaki az intézményen belül fontos ügyben keresi. Ide még befértetem azon tevékenységeket, amitől a könyvtár ideig-óráig zárva lehet: könyvvásárlás, tankönyvezés, szakmai megbeszélés-összejövetelek főleg tanév elején és végén, és ne is beszéljünk a költöztetésekről-átrendezésekről… Megjegyezendő, hogy egy könyvvásárlással és tankönyvezéssel kapcsolatos megbeszélés esetében is csak a témához kapcsolódó dolgok hangoznak el.
Mint a fentiekből kiderült az iskolai könyvtáros „élettere” nem mutat messzire a könyvtárától, ami bizonyos szempontból jó is. Legtöbb esetben helyben le tudja bonyolítani dolgait. Kapcsolatfelvétele a diákokkal és pedagógusokkal evégett eléggé nehézkes, mert legtöbb esetben ők akkor szabadok, amikor a könyvtáros dolgozik. A könyvtáros feladata megtalálni azokat az időszakokat, amikor meg tudja valósítani, össze tudja hangolni tanárkollégáival és könyvtárlátogató diákjaival munkáját és a kötetlen beszélgetéseket a jobb megismerés érdekében. Mivel az intézményen belül szinte mindenkivel kapcsolatban áll, igyekeznie kell megtalálni azokat a megoldásokat, amik jók a könyvtár népszerűsítése érdekében.
Tehát az iskolai könyvtárosnak központi szerep jut az iskola életében, hiába helyhez kötött, de az intézményen belül mindenkit kell, hogy ismerjen egy bizonyos szinten, és folyamatos kapcsolatban kell álljon a könyvtárosi munka gördülékenyebb tevékenysége érdekében más iskolákkal és intézményekkel és azok kulcsembereivel, főleg könyvtárosaival.

Borbé Levente
a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2009. december 16., szerda

Hagyományos évkönyves vetélkedő a Márton Áron Gimnáziumban

Tegnap iskolánkban megtartották a már hagyománnyá vált évkönyves vetélkedőt. A versenyt egy rövid évkönyves ismertető előzte meg, amely magában foglalta a rendszerváltás utáni kiadványokról szóló méltatást Varga László igazgató úr tolmácsolásában. Az igazgató beszédét Borsodi László főszerkesztő hozzászólása váltotta fel, majd Bara Katalin, Juhász András Réka igazgatóhelyettes, Barabás Gyöngyvér szerkesztők mondták el észrevételüket a közös munka kapcsán az évkönyv összeállításáról.
Antal Róbert és Sorbán Attila Örs X.B. osztályos tanulók rövid ismertetőt tartottak a száz esztendővel ezelőtti évkönyvről.

A vetélkedő felkészítőjének a könyvtár és a dokumentációs központ adott otthont. Több napon át teljesen tele volt diákokkal a könyvtár. Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista és Borbé Levente könyvtáros készségesen segítettek a gyerekeknek.
A verseny lényege nem éppen a nyerésen állt, hanem az olvasáson. Így a diákok jobban megismerhették az elmúlt húsz esztendő eseményeit, amelyek saját iskolájukhoz kötődtek.
A vetélkedő győztes csapata ebben ez esztendőben a XI.A. lett.

Borbé Levente,
a M.Á.G., könyvtárosa

2009. december 15., kedd

A Márton Áron Gimnázium évkönyve a 2008-2009-es tanévről

A 2009 decemberében kiadott gimnáziumi évkönyv az elmúlt tanévről más lett elődeinél. Borsodi L. László főszerkesztőhöz Bara Katalin, Barabás Gyöngyvér és Juhász-András Réka tanárok csatlakoztak, mint szerkesztők, sőt Balázs-Bécsi Enikő mellett besegítettek a számítógépes szedésben is. Az újonnan megalakult szerkesztőség módosított az évkönyv szerkezetén. A másként rendszerezés új színt kölcsönzött a több esztendő alatt megszokottá vált formának. Az előbbi évkönyvek is jók voltak, de a mostani nagyon jó.
Könyvtárosi anyagrészt is talál benne az olvasó az évkönyv IV. fejezetében, ahol más igen jelentős cikkek is szerepelnek. A két könyvtárosi iromány címe: Csíki könyvtárak 100 esztendővel ezelőtt és A Csíkszeredai Gimnázium értesítői, évkönyvei.
A fedőlapon Rudolf István fényképei szerepelnek, míg az évkönyvben található fotók zömét Gyarmati Dénes informatikus készítette.
Az összegyűjtött írások tükrözik a gimnázium életét, mindennapjait, múltját, de az olvasó talál benne helytörténeti, magyar és nemzetközi jellegű, valamint egyetemes gondolatmenettel átszőtt írásokat is.

Borbé Levente

2009. december 14., hétfő

2009-es Apáczai Emlék-év záró ünnepség

2009. december 11-én került sor az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közös megemlékezésére, a 2009-es Apáczai Emlék-év záró ünnepségére. A Pedagógusok Házában tartandó ünnepi program méltó módon kívánt emlékezni Apáczai Csere János – a magyar pedagógia úttörője és klasszikusa, a legnagyobb magyar tanító, nevelő, gondolkodó – halálának 350.–ik évfordulójára.
A jelenlevők színvonalas előadásokat követhették figyelemmel, amelyek értékessé, tartalmassá tették a megemlékezést. Szavalataik, zenés műsoruk révén a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjai és tanárai is szebbé tették a megemlékező ünnepet.
Az ünnepi program szerint elsőként Burus Siklódi Botond igazgató úr köszöntőbeszédét hallhatták a jelenlevők, majd Kányádi Sándor: Apáczai című versét, amelyet Bíró Enikő, XI. B. osztályos tanuló szavalt el. A továbbiakban dr. Fodor László, a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi docensének előadását követhették figyelemmel, melynek címe Apáczai napjainknak is üzenő eszméi. Ezt követően Lászlóffy Aladár: Az olvasó Apáczai című verse következett. Szavalt: Salló Krisztina IX. B. osztályos tanuló. Apáczai emlékek és üzenetek címmel Bakó Béla Botond a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanára tartott előadást, majd Tamás Csilla VII. A. osztályos tanuló szavalata következett. Előadásában Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben című versét hallhatták. Ez után Szőcs Judit a kolozsvári Gál Kelemen Oktatási Központ igazgatónője tartott előadást Kolozsvárról jöttem... címmel.
Az ezt követő fél órában a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjainak, tanárainak zenés műsora következett. Elsőként Málnási Éva tanárnő és kisdiákjai Reneszánsz táncok című furulya műsorát hallhattuk. Majd Gábor Előd és Veress Hunor XI. A. osztályos tanulók előadásában Corette, Mazas, és Viotti darabokat hallottunk, melyek címe Duo két hegedűre.
Az ünnepi megemlékezést az épület előtti mellszobornál koszorúzással zártuk. Apáczai Csere János szobránál Szabó Kálmán Attila: Csere János ébresztése című versét Márton Előd szavalta el.
A koszorúzás után a vendégek ünnepi Állófogadáson vehettek részt.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik részt vállaltak ebben az ünnepi, megemlékező programban és Apáczai Csere János, névadónk szellemiségét ma is őrzik és megőrizvén tovább is adják…

Márdirosz Ajka
Könyvtáros
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2009. december 3., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél, 2009/12. számából

Értékes feltáró munka bemutatója
2009. november 23-án került sor a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban Rácz Emese Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya című kötetének bemutatójára. A kötet a Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei sorozat harmadik köteteként jelent meg 2009-ben az Országos Széchenyi Könyvtár és a Kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár kiadásában. Üdvözlőbeszédet mondott dr. Doru Radosav, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója; a könyvet dr. Monok István, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója mutatta be. A mintegy négy éves munka során Rácz Emese, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa mind egyház- és várostörténeti, mind könyvtártörténeti szempontból egyaránt figyelemre méltó alkotást hozott létre. A kutatást elősegítendő, a 836 kötet és 33 kézirat részletes leírása mellett a kiadvány szerzői-, nyomdahely és possessori mutatót is tartalmaz. Forrás: Kovács Eszter, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, KolozsvárLd. még: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/28138http://www.ftr.%20ro/fond-de-%20carte-veche-%20lansat-la-%20biblioteca-%20centrala-%20universitara-%2032976.php
BIBLIONET a Gyímesközéploki Községi Könyvtárban
2009. december 3.-án, 13–15 óra között kerül sor a Gyímesközéploki Községi Könyvtárban a BIBLIONET Országos Program keretében a könyvtárakba telepített közösségi Internet-szolgá ltatás átadására.A gyímesközéploki lakosok - hivatali meghívottak, a programot Romániában lebonyolító IREX Alapítvány munkatársai és a sajtó jelenlétében - ismerkednek, elsőként Hargita megyében, a korszerűsített községi könyvtár legújabb szolgáltatásával. Hargita megyében, Gyímesközéplok mellett, további tizennyolc település (Gyergyószentmikló s, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Maroshévíz, Salamás, Gyergyóremete, Gyergyótölgyes, Gyergyócsomafalva, Parajd, Szentábrahám, Csíkszépvíz, Gyímesfelsőlok, Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Csíkpálfalva, Csíkkozmás, Kászonaltíz) könyvtára csatlakozott a BIBLIONET programhoz. A Kájoni János Megyei Könyvtárban megfelelően felszerelt szakmai képzőközpont nyílt, a programban részt vevő könyvtárosok itt mélyítették el informatikai tudásukat és az új szolgáltatás működtetéséhez szükséges szakmai ismereteket ugyanitt sajátították el. A BIBLIONET program keretében Hargita megye könyvtárai összesen 76 darab, korszerű kommunikációt is lehetővé tevő tartozékokkal ellátott számítógépet, könyvtáranként egy-egy nyomtatót, szkennert, ügykezelési és felhasználói szoftvert kaptak. A Kájoni János Megyei Könyvtár, képzési célokra, tizenegy laptopot, egy nyomtatót, egy szkennert, egy projektort, felhasználói szoftvert és egyéb szükséges anyagokat kapott. Szintén a program részeként a Megyei Könyvtár két munkatársa felnőttképzői képzésen vett részt és sikeres vizsgát tett az illetékes országos hivatalnál.Az informatikai felszereléseket, a szoftvereket és a képzést az IREX közreműködésével a Bill & Melinda Gates Alapítvány biztosította, a helyi működtetés és fenntartás költségeit az érintett települések önkormányzatai vállalták.A BIBLIONET program további két részben folytatódik, a feltételeknek megfelelő könyvtárak folyamatosan csatlakozhatnak. Forrás: Bedő Melinda, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda.
Kőrösi Csoma Sándor és Bolyai János hagyatékát állították ki Budapesten
Kőrösi Csoma Sándor és Bolyai János kéziratos hagyatékát állította ki Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. Kőrösi Csoma Sándor, a tibetisztika megalapítójának kéziratos hagyatékát és Bolyai János, a nemeuklideszi geometria első megfogalmazójá nak fő művét, az Appendixet 2009 júliusában az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította - az MTA Könyvtárának (MTAK) eme ritkán látható dokumentumaiból. A tudomány géniuszai címmel rendeztek kiállítást. Az MTAK közleménye szerint Kőrösi Csoma Sándor hagyatéka az első életrajzírónak, Duka Tivadarnak köszönhetően került 1885 elején a Magyar Tudományos Akadémia birtokába. A mindössze 36 könyvből álló Csoma-könyvtár darabjai között találhatók az úgynevezett Alexander-könyvek, amelyeket Kőrösi Csoma Sándor kérésére, részben kérdés-felelet formában írtak tibeti mesterei 1824 körül.„Külön tárlóban kapnak helyet Csoma fő művei, a Kalkuttában megjelent tibeti-angol szótár és tibeti nyelvtan. Kőrösi Csoma Sándor eredeti levelei, életére és munkásságára vonatkozó cikkek, újságkivágatok és fényképek, hivatalos leiratok teszik teljessé a Világemlékezet részévé vált gyűjtemény bemutatását” - olvasható az MTAK közleményében. Bolyai János 1830-31-ben öntötte végleges formába geometriai rendszerét, melyet Appendixként ismer a világ. Műve, melynek rövid magyar címe A tér tudománya, Bolyai Farkas hatalmas összefoglaló matematikai munkája, a Tentamen első kötetének függelékeként, appendixeként jelent meg 1832-ben. Bolyai János azonban saját költségén már 1831 tavaszán kinyomtattatott néhány példányt. Ezek egyike a szerző saját munkapéldánya volt, erre utalnak az oldalakon ceruzával írt javításai és jegyzetei. A kötet köré összeállított kiállítás az MTA Könyvtára Bolyai-gyűjtemé nyének féltett darabjai közül mutatott be néhány, a matematikus életére vonatkozó dokumentumot, például kapitányi kinevezési okmányát, Habsburg János főherceg, a mérnökkar főnökének aláírásával. Forrás: http://www.kronika.%20ro/index.%20php?action=
2010 az elektronikus könyv éve lesz
Robbanásszerű terjedésre számíthatunk az e-book készülékek piacán. Végre tényleg kevesebb fát fognak kivágni? Számos előnye van az elektronikus szövegeket megjeleníteni képes mobil eszközöknek, főleg azoknak, amelyek „elektronikus tintával” működnek. Ezek ugyanis minimális mértékben fogyasztanak energiát, mivel csak a „lapozáshoz” szükséges elektromosság; az utoljára megjelenített állapotot pedig akkumulátor nélkül is stabilan tartja a digitális könyv. Emellett rengeteg olvasnivalót vihetünk magunkkal, még 1-2 GB-os kapacitás esetén is bőven felfér teljes otthoni könyvtárunk az ebook memóriakártyájára. Ráadásul többnyire olcsóbbak a digitális univerzumban létező példányok, mint a papíralapúak, hiszen nincsen sem nyomtatási, sem szállítási költség. És ha már papír: a környezetet védik az elektronikus könyvek azzal, hogy szükségtelenné teszik komplett erdők kiirtását; illetve a nyomtatás környezetre ártalmas anyagait nem kell sem előállítani, sem kivonni végül a hulladékgyűjtőben leadott példányokból.Annak ellenére, hogy az elképzelés és a technika már régóta ismert, mindezidáig mégsem tudtak széles körben elterjedni a digitális könyv feladatát betöltő eszközök. Habár az Amazon a Kindle-lel szép sikereket ért el, és megmozgatta a piac állóvizét, még mindig nem válogathatunk a termékek között - különösen hazánkban nem. Ez azonban váltózóban van, elsőként a világ legfejlettebb részein, állítja a tajvani Market Intelligence Center (MIC).A piackutató cég becslése szerint idén valamivel több mint 3 millió e-book olvasó kerül leszállításra az egész világon. Ez még a válság ellenére is igen lendületes, 177 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Ugyanakkor még csak közelében sem vagyunk a piac telítődésének: az MIC jóslata szerint 2013-ban már majdnem 20 millió ilyen eszköz fog elfogyni egy év alatt.S. H. Wang, a piackutató vezető elemzője szerint az elmúlt évek sem teltek tétlenül. A közelmúltban ment át az e-book iparág a termékek bevezetési szakaszán. Ennek során alakultak ki a felhasználói szokások, készültek el az első tartalmi fejlesztések, illetve a működő üzleti modell(ek) létrehozása. Emellett a technika is mostanra érett be arra, hogy dömpingszerűen lehessen elektronikus könyveket olvasni képes eszközöket gyártani. Forrás: http://www.terminal%20.hu/cikk.%20php?article_
E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó

2009. december 2., szerda

Decemberi évfordulók 2009

35 éve, 1974. december elsején hunyt el Zilahy Lajos író és publicista.

100 éve, 1909. december 2-án született Kurkó Gyárfás a székely származású erdélyi regényíró, publicista és politikus.

330 esztendeje, 1679. december 4-én hunyt el Thomas Hobbes angol filozófus. Sikeres munkája a Leviatán.

35 éve, 1974. december 5-én hunyt el Zaharia Stancu román író, publicista, újságíró.

10 éve, 1999. december 8-án hunyt el Kuczka Péter magyar író, költő és műfordító, a Galaktika antológia alapítója és szerkesztője.

150 éve, 1859. december 16-án hunyt el Wilhem Grimm, a Grimm testvérek fiatalabbika. Testvérével nemcsak mesegyűjtőként, hanem nyelvtudósként váltak ismertté.

230 éve, 1779. december 18-án hunyt el Faludi Ferenc, író, költő és műfordító. Rokokó stílusban írt versei mellett megújította a dalformát és magyaros, népies elemekkel frissítette fel.

370 esztendeje, 1639. december 20-án született Jean Racine klasszicista drámaíró. Ismertebb művei: Phaedra, Iphigenia, Nagy Sándor.

245 éve, 1764. december 22-én hunyt el Amadé László költő, a XVIII. századi magyar dalköltészet kiemelkedő alakja.

20 éve, 1989. december 22-én hunyt el Samuel Beckett ír származású költő és drámaíró. Leghíresebb műve Godot-ra várva abszurd dráma.

85 éve. 1924. december 25-én született Váci Mihály magyar költő, politikus, az Új Írás folyóirat szerkesztője volt.

65 éve, 1944. december 30-án hunyt el Romain Rolland francia író, drámaíró, a XX. század nagy misztikusainak egyike.

350 esztendeje, 1659. december 31-én hunyt el a székely származású pedagógus és filozófus, Apáczai Csere János, az első magyar enciklopédia létrehozója.

120 éve, 1889. december 31-én hunyt el Ion Creangă a román irodalom klasszikusa. Mesemondóként ismert, de a Gyermekkorom emlékei (Amintiri din copilărie) önéletírásával is nagy sikert aratott.

Érdemes tudni

205 éve, 1804. december 8-án született Damjanich János honvédtábornok, az aradi vértanuk egyike. Fontos lépéseket tett a magyar nemzeti ügy és a polgári átalakulás érdekében Magyarországon.

400 esztendeje, 1609. december 8-án nyitották meg Európa második nyilvános könyvtárát Milánóban a Biblioteca Ambrosianát.

15 éve, 1994. december 10-én vette át a magyar származású Oláh György az 1994. évi Nobel-díjat.

115 éve, 1894. december 13-án hunyt el Xántusz János (John Xantus de Vesey) görög-magyar származású természettudós, utazó és néprajzkutató. Ismert műve: A természet Kalendáriuma, amelyet 1858-ban adtak ki először.

170 éve, 1839. december 14-én született Széchenyi Ödön (Széchenyi István fia) török altábornagy, a török tűzoltóság megteremtője

115 éve, 1894. december 16-án adták ki első ízben az Új idők című irodalmi hetilapot, amelyet Herczeg Ferenc szerkesztett.

15 éve, 1994. december 21-én hunyt el Porács Rózsa (Fráter), az MTA könyvtárosa, a Bolyai-gyűjtemény katalógusának előkészítője.

2009. november 26., csütörtök

Könyvtár-napi ünnepség a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpontban

2009. október 29-én a Könyvtárak Világnapja alkalmából könyvtár-ünnepet szervezett a Zeyk Domokos Iskolaközpont is. A több mint 80 diák és tanár jelenlétében lezajlott rendezvény első mozzanatában Fekete Erzsébet könyvtáros az olvasóvá nevelődésről beszélt, kifejezve abbéli reményét, hogy az iskola könyvtárát egyre többen fogják használni az elkövetkezendőkben.

2009. november 25., szerda

Könyvtári rendezvények a Márton Áron gimnáziumban

Könyvtárismertető és könyvtártan órák

Mivel mifelénk az iskola szeptember 15-én veszi kezdetét nem elegendő az idő e hónapban könyvtárunk bemutatására. Szeptemberben úgyis minden a helyére kell kerüljön. Ezért október az a hónap, mikor az újonnan érkező osztályoknak könyvtárismertető és könyvtártan órát tartunk. Bele is fér az Iskolai Könyvtári Világhónapba. Inkább csak az előnyéről tudunk beszámolni, hiszen sem, a feliratkozásnál sem a kezdetleges könyvtárban való eligazodásnál nem kell egyenként elmondani a diákoknak mindazt, ami elhangzik ezen órák kapcsán.
Könyv és folyóirat adomány

Első ténykedésünk szülőktől, ismerősöktől és barátoktól való ajándékkönyvek és folyóiratok összegyűjtése volt, amelyeket feltálaltuk az iskolai diákjainak és pedagógusainak. Ezt az ötletet már az elején közöltük az adományozókkal, akik benne is voltak e dolog megvalósításában. Sok régi könyv és folyóirat talált új gazdára, minden egyes példány elkelt. Így fogyott el több mint 400 könyv és hozzávetőlegesen ugyanennyi folyóirat. Egész hónapban folyt a könyvek és folyóiratok válogatása, mivel minden egyes nap egy bizonyos mennyiséget raktunk ki téma szerint. Megvolt ennek az akciónak a pozitívuma is, sokan ennek hatására iratkoztak be a könyvtárba.

Kiállítás a könyvtár dokumentációs és információs részlegén

Az anyagot a könyvtárban található telefirkált és szétszaggatott könyvek és folyóiratok példányiból válogattuk. A kiállítás tanulságos volt és igazi sikernek bizonyult. A látogatók érdeklődése miatt úgy döntöttünk, hogy a kiállítás addig maradjon, amíg van érdeklődő.
A kis könyvtárosi terepszemle és kiállítás megtekintése után egy kis felolvasás következett, amiben a diákok véleményét rögzítettem a könyvtárról, könyvekről és az olvasásról. Kissé mókás megjegyzések telitalálatként érték a vetélkedőn résztvevő diákokat. Volt mit tanulni saját „aranymondásaikból” is.

Programszervezők:
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista

2009. november 23., hétfő

A bolognai képzési rendszer egészen új lehetőségeket kínál a tanulni vágyóknak

Akik könyvtáros tanárok szeretnének lenni – vagy már a pályán vannak, de még szívesen tanulnának – az ő figyelmükbe ajánlanám a tanár - könyvtár-pedagógia mesterszakot. Én – a szakma kiváló tanárainak vezetésével – a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon jelenleg végzem, és úgy érzem, nagy szerencse, hogy – felvételi eljárás keretében persze – bekerülhettem a képzésbe, amelynek eredményeképpen okleveles könyvtáros tanár végzettséget szerezhetek.
Csoportunk kora szerint változó összetételű, - harmincasoktó l az ötvenesekig – ez mutatja, hogy minden korosztályban nagy a tanulási hajlandóság, ha megfelelő képzésre talál, és boldogan él a „life long learning” lehetőségeivel. Esély van rá, hogy a következő tanévben ez a mesterszak - kellő számú jelentkező esetén - budapesti oktatási helyszínen is indul, előzetesen érdeklődni lehet:

Mészárosné Szentirányi Zita - PTE Könyvtártudományi Intézet: 72-501-500/2138

Csak biztatni tudom a tanulni vágyó hezitálókat!
Surányiné Csizmadi Magdolna

2009. november 18., szerda

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Továbbképzési kínálat 2009/2010-es tanévre

Apáczai Csere János PEDAGÓGUSOK HÁZA

Tisztelt Kollégák,

Figyelmükbe ajánljuk a 2009-2010-es tanévre szóló TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM- KÍNÁLATUNKAT:

Az Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium által elismert továbbképzési programok:

Az ilyen típusú továbbképzőkön való részvétel egyéni, online bejelentkezés útján lehetséges a http://ccd.eduhr. ro <http://ccd.eduhr. ro/> oldalon az Oferta de programe 2009-2010 <http://ccd.eduhr. ro/program/ display.php? id=1> (Programe destinate pesonalului didactic auxiliar) hivatkozásra kattintva.

Jelentkezni 2009. november 18. – december 11. között lehet, egészen a meghirdetett helyek betöltéséig.

- Az iratkozás, valamint a csoportok kialakítása után (legkevesebb 20 személy alkothat egy csoportot) a tanintézmények vezetőségét értesítjük az igényelt tanfolyamok lebonyolítását, időpontját, valamint a résztvevőit illetően.

- A tevékenységek általában délutáni órákban, hétvégeken, módszertani napokon, vagy iskolai szünidőkben fognak zajlani. Kivételes esetekben, az iskola vezetősége biztosítja a képzésen résztvevő pedagógusok/iskolai könyvtárosok helyettesítését.

- A részvétel tanúsítása: a továbbképző tanfolyam után a résztvevők Tanúsítványt kapnak, amely a portfolió része lesz.

Az ilyen típusú továbbképzők nem rendelkeznek átvihető szakmai kredit pontokkal.

Várjuk érdeklődő jelentkezésüket!

Márdirosz Ajka
könyvtáros, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2009. november 10., kedd

Székelyföldi digitális emlékezet -
könyvtári együttműködés szellemi örökségünk digitalizálásáért
a Szülőföld Alap támogatásával

A romániai közkönyvtári gyűjtemények magyar vonatkozású kulturális értékeinek digitalizálása és az interneten való közzététele széleskörű hazzáfárést biztosíthat ezekhez a gyűjteményekhez. Már több nagyobb hazai intézmény felismerte, hogy a digitalizálás révén megvalósulhat a könyvtári gyűjtemények értékes és ritka dokumentumainak közkinccsé tétele, valamint e gyűjtemények kölcsönös átjárhatósága. 2009 őszétől a Kájoni János Megyei Könyvtár is bekapcsolódhatott a digitalizálási tevékenységbe.
A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma által 2009 első felében meghirdetett pályázaton - amely a határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internetes megjelenítésével kapcsolatos programokat támogatja - a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára közös digitalizálási projektje is nyert. A pályázati úton nyert 500000 forint értékű támogatás lehetővé tette a digitalizálási munkálatokhoz szükséges alapvető technikai felszerelés - laptop, két speciális könyvszkenner, valamint karakterfelismerő (OCR) szoftver - beszerzését a két könyvtár számára. Így a program keretében már sor kerülhetett az első dokumentumok digitalizálására a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének gyűjteményeiből.
Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője, már évek óta foglalkozik digitalizálással, az Országos Széchenyi Könyvtárral (OSZK) kötött partnerszerződés alapján az általa digitalizált művek megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK). Szakmai tapasztalatát, tudását a megyei könyvtár munkatársai is hasznosíthatták a digitalizálási technológia elsajátításában.
A két Hargita megyei intézmény együttműködésével létrejött Székelyföldi digitális emlékezet című projekt célja székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékeink megőrzése, védelme és bevonása a kulturális körforgásba, helyi szellemi örökségünk közkinccsé tétele.
A digitalizált dokumentumokat mindkét könyvtár igyekszik elérhetővé tenni az interneten távoli felhasználók számára is, ezért célkitűzésük az, hogy az együttműködés során létrehozott digitális adatbázis az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárába is elhelyezést nyerjen, az első dokumentumok a tervek szerint év végéig elérhetővé válnak a MEK honlapján (http://www.mek.oszk.hu/ ).
Az első körben olyan művek, többnyire XVIII-XIX.századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású, illetve helytörténeti kiadványok, régi helyi nyomdák kiadványai, valamint olyan XX. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású munkák kerülnek digitalizálásra, amelyek esetében már nem tevődik fel a szerzői jogvédelem kérdése. A kulturális örökség digitalizálása hosszú távú tevékenység, az eredményes együttműködés érdekében a két könyvtár évente összeállítja majd a digitalizálásra szánt dokumentumok jegyzékét és közösen értékeli az elért eredményeket.
A két székelyföldi intézmény a digitalizálás révén biztosíthatja a gyűjtemények értékes, régebbi, és éppen ezért sérülékeny dokumentumainak elektronikus formában való megőrzését is. Hosszú távon a digitalizálás lehetővé teszi majd a közgyűjteményeinkben fellelhető írott - nyomtatott helyi kulturális örökségnek a magyar és egyetemes kulturális örökségbe való beépülését.
Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Befejeződött a régi katalóguscédulák digitalizálása a kolozsvári egyetemi könyvtárban

A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetem könyvtára befejezte régi katalóguscéduláinak digitalizálását. Az A5-ös formátumú kézzel írott katalóguscédulák a könyvtári munka kezdetétől az 1940-ig tartó időszakot öleli fel.

A 2008-ban kezdődő munkálatok során 1.074 doboz 454.063 katalóguscéduláját sikerült beszkennelni. Az így létrejött 9.589 darab, ábécé sorrendbe rendezett pdf állomány 50 oldalt tartalmaz (minden oldal egyetlen katalóguscédulának felel meg).

A digitalizált katalóguscédulák megtalálhatóak az egyetemi könyvtár honlapján a http://www.bcucluj.ro/re/catalogold -on. Mindenki számára hasznos munkaeszköznek bizonyulhat.

A kolozsvári egyetemi könyvtár honlapján találhatjuk egy igen hasznos digitális könyvtárát is, amelynek elérhetősége: http://documente.bcucluj.ro

Információ: Kovács Eszter a kolozsvári egyetemi könyvtártól.

2009. november 6., péntek

Tankönyves cserebere

A Hargita megyei tanfelügyelőség tankönyvekért felelős osztálya már évek óta tankönyves csereberét szorgalmaz. A tanfelügyelőség honlapjára évente felkerült a nem szükséges tankönyvek listája iskolánként. Eleinte a cserebere eléggé vontatottan működött, mert vannak iskolák, ahol a plusz könyveket eltitkolják, semhogy kiadják a "kezükből". Az idén az újabb tankönyves elosztás, azaz cserebere után a tanfelügyelőség ellenőrzést harangozott be. Több mint valószínű ez a tény gyorsította fel a tankönyvekért felelős könyvtárosokat és tanárokat, hogy jóval helyesebben járjanak el, és ne tartsák maguknál több éven át az esetleg más iskoláknak szükséges tankönyveket.
A probléma az, amit az idén továbbadtak egyik iskolából a másikba, lehet jövőre pont azoknak lenne szükséges, akik átadták a kért mennyiséget egy másik intézménynek. Ilyen esetben nagy a dilemma, hiszen annak az intézménynek is, aki kölcsönkérte továbbra is kell, ezért természetes, hogy magánál tarthatja. Vajon ilyen esetben a jövőben kap majd elegendő példányszámot a hiányzó tankönyvvel küszködő intézmény?
A gondot tetőzi az is, hogy az egyik esztendőben kevesebb és a másikban esetleg több diák lesz egy bizonyos osztályban. Így kevésbé lehet megállapítani, hogy pontosan mennyit szabad továbbadni, gondolok az ötödik és kilencedik osztályokra. A nyelvtankönyveknél is ez a helyzet.
Tankönyvhiány végett, ami nem a tanfelügyelőség, vagy éppen a tankönyvfelelősök hibája, mégis, bizonyos dolgok megoldásra várnak még.

Példaként saját iskolánkat hozom fel. A Márton Áron Gimnázium tankönyves továbbadása továbbra is jól működik, főleg ami az II-IV-es és az V-VIII-as könyveket illeti. Mivel az I-IV-ben csak egy osztály maradt, a megmaradt tankönyveket több csíki iskola kérte "kölcsön", idén a megmaradt példányszámot a József Attila iskola kapta meg.
V-VIII-ban amíg két osztály volt, tankönyvhiány végett több iskolát kellett meglátogatni elegendő tankönyvek begyűjtése véget. A folyamatosan csökkenő osztályok (kettőből egy lett) megoldották ezt problémát, elegendő könyv maradt továbbadásra.
Az idén a Márton Áron Gimnázium több, mint 500 tankönyvet adott át a megye 11 iskolájának. A tankönyveket Hargita megye összes régiójából vitték. A kért tankönyvek között szerepelt IX-es és X-es is (főleg nyelvkönyvek). A gimnáziumnak 13 tankönyvre lett volna szüksége Vállalkozási nevelésből (a régebbi), sajnos egyetlen iskolával sem jött létre a cserebere, mert azon a bizonyos tankönyves cserebere listán egyetlen példány sem volt belőle feltüntetve.

Borbé Levente
A M.Á.G. könyvtárosa

2009. november 4., szerda

ReMeK-e-hírlevél, 2009/11. számából

Az Európai Bizottság közleménye a könyvdigitalizá lásról
Az Európai Bizottság 2009. október 19-én elfogadta a Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban című közleményét, amellyel napirendre tűzte a szerzők, könyvtárak és fogyasztók könyvdigitalizá lással kapcsolatos problémáinak rendezését. A közleményt Charlie McCreevy belső piaci biztos és Viviane Reding információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztos közösen dolgozta ki. ’Nem engedhetjük meg, hogy a meglévő hatalmas európai kulturális örökség a könyvtárak polcain porosodjék, ahelyett, hogy a polgáraink rendelkezésére állna.’ - jelentette ki McCreevy biztos. A közlemény felsorolja a Bizottság által javasolt intézkedéseket, amilyenek például a tudományos, kulturális anyagok és a gazdátlan művek digitális megőrzése és terjesztése, valamint a fogyatékkal élők tudáshoz való hozzáférése.
Bővebb információ itt: http://ec.europa. eu/internal_ market/copyright /copyright- infso/copyright- infso_en. htm, http://ec.europa. eu/information_ society/newsroom /cf/itemlongdeta il.cfm?item_ id=5332 , ec.europa.eu/ information_ society/activiti es/digital_ libraries/ index_en. htmForrás: http://www.kulturpo nt.hu/content. php?hle_id= 23183

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzé keinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzé két dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők, illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők. Elérhetőség és forrás: http://www.matarka. hu/

Könyvtár és közösségi szerepvállalás - községi könyvtárosok szakmai napjai
Gyergyóremetén szervezi meg november 3-5. között a Kájoni János Megyei Könyvtár és a Pro Libris Könyvtári Egyesület a Hargita megyei községi könyvtárak szakmai napjait. A program a Communitas Alapítvány támogatásával valósul meg. A Könyvtár és közösségi szerepvállalás című háromnapos szakmai képzés célja segítséget nyújtani a részt vevő községi könyvtárosok számára abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a helyi közösség életében. Hiszen a könyvtár feladata nemcsak a könyvek kölcsönzése lehet és kell, hogy legyen, hanem például különböző csoportok - gyerekek, fiatalok vagy idősek - számára szervezett foglalkozásokkal, rendezvényekkel, más intézményekkel, például az iskolákkal való együttműködés révén a könyvtár sokkal hangsúlyosabb szerepet kaphat az adott település életében. A program segítséget kíván nyújtani a résztvevő könyvtárosoknak a rájuk háruló feladatok elvégzésében, azáltal, hogy ismerteti a kommunikációval járó nehézségeket, buktatókat, a konfliktuskezelé s módszereit, illetve hasznos ötletekkel járul hozzá a különböző rendezvények és programok megszervezéséhez. A háromnapos szakmai értekezleten Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének munkatársa tart előadásokat és tréninget a részt vevő 15 községi könyvtáros számára. Az előadások témái: a kiskönyvtárak helye és szerepe a könyvtári rendszerben, integrálódás - együttműködés, az ügyfélkommuniká ció, a könyvtári küldetésnyilatkozatok és használati szabályzatok problémái. Az előadások mellett csoportmunka keretében gyakorlatban ismerekedhetnek a résztvevők a könyvtárosok számára is nagyon fontos kommunikáció sajátosságaival, nehézségeivel, buktatóival, a konfliktuskezelé s és döntéshozatal technikáival.
Forrás: Máthé Izabella, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Székelyföld kézművesei - bemutatkozó kiállítás a székelyudvarhelyi könyvtárban
A Székelyföldi Kézművesek Egyesülete október 17-24. között kiállítást szervezett Székelyudvarhelyen, a Városi Könyvtárban, Székelyföld kézművesei - bemutatkozó kiállítás címmel. A rendezvény célja a kézművesek bemutatkozása volt a népi kultúra megjelenítése által.
Forrás: http://www.ccenter. ro/?action= elso&sid=fokeres&id=0&lng=1

’Meseországban’ projekt Székelykeresztú ron
’Meseországban’ címmel indított útjára a székelykeresztú ri Petőfi Sándor Általános Iskola egy projektet, amelynek célja megszerettetni a tanulókkal az olvasást, szorosabbra fűzni a gyerekek és a könyvtár közötti kapcsolatot. A tervezet keretében egy körzeti nyelvi vetélkedőre is sor került, amely az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmával a Dokumentációs Központban zajlott le. A versenyen tíz lelkes csapat vett részt Székelykeresztú rról és környékéről. A gyerekek, miután elolvastak egy mesét, kérdésekre válaszoltak a mesével kapcsolatosan, meserészleteket mutattak be és illusztrálták őket. Az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából rajzverseny- felhívást is közzétettek a keresztúriak ’Barangolás meseországban’ címmel, amelyre ”Mesék világa” témakörben, október 20-ig fogadták az alsó tagozatos (I-IV. osztályos) gyerekek alkotásait. Eredményhirdeté st és az alkotásokból készült kiállítást 2009 október 27-re tervezték a verseny szervezői.
Forrás: http://petofiai. ro/index. php?option= com_frontpage&Itemid=1

Húsz éves a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesülete
Október 29-31. között Gyilkos-tón ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesülete (ANBPR). A háromnapos konferenciára közel 160 résztvevő jelentkezett az ország 34 megyéjéből és a fővárosból. Az évforduló jó alkalom volt a visszatekinté sre: az egyesület szervezeti fejlődéséről Doina Popa, az ANBPR elnöke számolt be a résztvevőknek, kihangsúlyozva az egyesületnek a Biblionet program fenntarthatósá gában felvállalt jelentős szerepét. Az IREX részéről Paul-Andre Baran ismertette a Biblionet program (részletek erről: www.biblionet. ro) eddigi eredményeit, további terveit. A többi előadás jelentős része a szervezeten belüli kommunikációról, annak fejlesztési lehetőségeiről szólt.
A konferencia második estéjén, ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az ANBPR-érdemoklevelek az egyesület fiókszervezetei, valamint a szervezésben részt vállalt könyvtárak (a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, a Gyergyószentmikló si Városi Könyvtár, a Maroshévízi George Sbarcea Városi Könyvtár) számára.
Különleges színfoltja volt a konferenciának a péntek délelőtti ‘ANBPR-kávéház’, ahol - kerek asztalok mellett ülve - a résztvevők különböző témákat (tagok képzése és továbbképzése, prioritások a fenntartókkal való kapcsolattartá sban, szervezeti fejlődés, szervezeten belüli kommunikáció, ‘jó példák’ összegyűjtése és megosztása) vitathattak meg és szó szerint járhattak körbe, ugyanis 10 percet lehetett egy asztalnál/témáná l időzni, miután mindenkinek át kellett ülnie egy másik asztalhoz/témá hoz.
A Gyilkos-tó és környékének rendkívüli szépségét is megcsodálhattá k a résztvevők: csütörtökön délután tó körüli séta volt a programban, pénteken délután pedig a Békási-szorost tekinthették meg azok, akiket nem riasztott vissza az évszakhoz képest hideg idő. Szombaton a gyergyószárhegyi Lázár-kastély és a maroshévízi Sf. Ilie ortodox templom meglátogatása után a maroshévízi George Sbarcea könyvtárban tartották a konferencia zárórendezvényét.
Forrás: Bákai Magdolna, ANBPR Hargita megyei fiókszervezete

A Sapientia - EMTE Műszaki és Humántudományok Karának Könyvtára 2001 óta folyamatosan biztosítja használói számára hagyományos és elektronikus szolgáltatásait. Ez idő alatt igyekeztek az egyetemi oktatáshoz szükséges alapvető könyvtári és információs szolgáltatásokat megszervezni és fejleszteni. Jelenleg 24 000 könyvtári egység - könyv, folyóirat, CD-ROM, kazetta stb. - áll a használók rendelkezésére. A kölcsönzés és helybenolvasá s mellett internet-hozzá férést biztosítanak a diákok számára.
A magyar Oktatási Minisztérium jóvoltából az Elektronikus Információszolgá ltatás (EISZ) rendkívül értékes és az oktatás számára nélkülözhetetlen adatbázisainak ingyenes használatát élvezik. A könyvtár elektronikus adatszolgáltatá sa 2004-től az American Mathematical Society MathSciNet nevű matematikai bibliográfiai adatbázisával és az EBSCO adatbázisokkal bővült.
Forrás: http://www.ms. sapientia. ro/~bibl/

Botár István: Kövek, falak, templomok
Botár István, a Csíki Székely Múzeum régésze kutatásokat végzett Csík középkori templomaiban 2002 és 2007 között, ezeknek összefoglaló eredményeit publikálta a Kövek, falak, templomok című könyvében. Kovács András könyvajánlója szerint a kötetbe szerkesztett hét dolgozat teljesen új, módszereiben és következtetéseiben is igényes és modern tudományos kutatások eredményeit rögzíti laikusok által is olvasható, élvezhető formában. A könyvet október 16-án 18 órától a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum protokolltermé ben Sófalvi András udvarhelyi régész ismertette.
Forrás: Csíki Székely Múzeum, http://www.csszm. ro/rendezvenyek. php?l=hu&t=1&id=79&op=&y=2009

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2009. november 3., kedd

Odafigyelnek az iskolai könyvtárakra (?)

Jól állnak a megyebeli iskolai könyvtárak, az elmúlt években kaptak pénzt a kormánytól és az önkormányzatoktól is, és nagyobbrészt megújult a könyvállomány* – mondta el lapunknak Egyed Daniela, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskola könyvtárosa, a Romániai Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetének alelnöke.

Az egyesület összefogja a megyebeli iskolai könyvtárosokat, szakmai programokat, kirándulásokat szerveznek, terveznek, tapasztalatcserét tartanak, és elektronikus körleveleken át is ápolják a kapcsolatot** – tudtuk meg Egyed Danielától. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskola könyvtárosát általában az iskolai könyvtárak helyzetéről kérdeztük. Azt mondta, az utóbbi években sokat javult ezek helyzete, odafigyelnek rájuk, pénz jött az önkormányzattól és a kormánytól is, amit tényleg könyvekre lehetett költeni. Ezúttal volt idő is a vásárlásra, nem, mint korábban, hogy itt van ennyi pénz és gyorsan el kell költeni, megbeszélhettük a tanárokkal, hogy mi szükséges, és annak alapján lehetett könyveket venni – mutatta be a helyzetet az iskolai könyvtáros. Elmondta, sok helyen nyíltak dokumentációs központok (az iskolai könyvtárak szakkönyvtárral, számítógépekkel, internettel, kivetítővel egészültek ki), amelyek nagyon jól fel vannak szerelve*** és beváltak, jól működnek. A megyebeli iskolai könyvtárak vezetői nagyrészt szakképzettek, és mivel Csíkszeredában a brassói egyetem képzést bonyolít le jelenleg is számukra, rövid időn belül túlnyomó többségük megszerzi a szakképesítést – közölte a könyvtáros szervezet megyei alelnöke****.

„Szeretni kell a gyermekeket”

A munkáját láthatóan nagyon szerető Egyed Daniela egyértelmű igennel válaszolt arra a kérdésünkre, hogy van-e igény az iskolai könyvtárakra. Elmondta, náluk minden szünetben telt ház van az iskola első emeletén lévő könyvtárban, az elsősöktől a végzős tizenkettedikesekig, mindenki használja az állományt. A könyvtáros már az elsősöket is bevonta, nekik is van nézegetnivaló kitéve a könyvtár meghatározott polcaira, aki pedig könyvet kölcsönöz, de még nem tud írni, az virágot vagy szívet rajzol aláírás helyett a kölcsönzési lapra. Egyed Daniela szerint a gyerekek nemcsak a kötelező olvasmányokat viszik, hanem egyebet is, és erre igyekeznek is odafigyelni, megvásárolják az általuk éppen közkedvelt szerzők műveit. A nagyok is használják a könyvtárat, ők főként az iskolai feladataikhoz, a diplomamunkájukhoz dokumentálódnak. A könyvtár a könyvkölcsönzés mellett egyébre is jó, a művészeti iskolában például le lehet ülni egy könyv vagy a lecke mellé a könyvtárban egy szünetben vagy lyukas órán is. Ugyanakkor rendezvényeket is szerveznek, Egyed Daniela nagy örömmel mutatta be a Benedek Elek-évforduló köré szervezett sikeres tevékenységeiket. Ezek eredménye ott a könyvtárban, egy Benedek Elek-sarokban rajzok, írások vannak kiállítva a nagy mesemondó arcképe alatt. És hogy olvasnak-e a mai gyerekek? A könyvtáros szerint igen, az össz-diáklétszámhoz viszonyítva konstans az olvasóik száma*****. Egyed Daniela szerint idejében meg kell fogni a könyvekkel a kicsiket. A szakma titka szerinte az, hogy szeretni kell a gyermekeket, és úgy kell elfogadni őket, ahogy vannak. Terelgetni is kell persze őket, de nem erőszakosan – tette hozzá az iskolai könyvtáros.

R. Kiss Edit (Csíki Hírlap, 2009. október 30)
------------
* Valóban kaptak pénzt az iskolai könyvtárak, de a volt kormánytól. Az önkormányzattól kapott összeg a legszükségesebb évi könyvcserére, ha elegendő. Tehát, az iskolai könyvtárak nem állnak jól.
**Az iskolai könyvtárosokért felelős személyek a Hargita megyei magyar és román szakos tanfelügyelők, valamint a módszertani napok szervezésében a Hargita Megyei Pedagógusok Házának könyvtárosa, akik tevékenységükkel összefogják a megyebéli iskolai könyvtárosokat. Az egyesület tevékenysége ezen kívülre tevődik.
*** A dokumentációs és információs központokat létrehozó iskolák igyekeztek a rendelkezésükre álló szűkös keretből a követelményeknek megfelelő felszereltséget biztosítani.

**** A brassói Transilvania egyetem filológia, könyvtár és információtudomány szakja indult el tavaly Csíkszeredában. Nem egyszerű szakképesítésről van szó, hanem egyetemi képzésről.

***** Évről évre egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek. Ez tény. A könyvtárba látogatók száma lehet nagy, ha az internetet és néhány képes könyvet vesznek igénybe a diákok és csak az ajánlott (kötelező olvasmányokat) veszik ki, amit egyáltalán nem biztos, hogy el is olvasnak. Olimpiászokra és versenyre való készüléskor valóban tömegesen érkeznek a gyerekek a könyvtárba. A könyvtárismertető órák ellenére a dokumentumok kikeresése gondot okoz számukra.
Megjegzések:
Borbé Levente,
a Márton Áron Ginázium könyvtárosa, Csíkszereda

2009. november 2., hétfő

Novemberi évfordulók 2009

140 éve, 1869. november 2-án született Ignotus (Veigelsberg Hugó) magyar író, költő műkritikus és publicista, a Nyugat folyóirat egyik alapító tagja.

155 éve, 1854. november 4-én hunyt el Anton Pan bulgáriai roma származású román költő és zeneszerző.

125 éve, 1884. november 6-án született Germanus Gyula magyar orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író.

470 esztendeje, november 7-én hunyt el Brodarics István (Stephanus Brodericus) humanista író, a mohácsi csata történetének krónikása – „Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról”.

335 esztendeje, 1674. november 8-án hunyt el John Milton angol költő, a barokk irodalom kiemelkedő alakja, az Elveszett Paradicsom című eposz szerzője.

175 éve, 1834. november 9-én hunyt el Czipott György szlovén író.

100 éve, 1909. november 9-én hunyt el Gyulai Pál erdélyi magyar író, költő.

80 éve, 1929. november 9-én született Kertész Imre Irodalmi Nobel-díjas magyar író és műfordító. Legismertebb alkotása a 13 évig írt regénye a Sorstalanság.

65 éve, 1944. november 9-én hunyt el Radnóti Miklós magyar költő, a modern magyar líra jelentős képviselője.

250 éve, 1759. november 10-én született Friedrich Schiller német költő, drámaíró és esztéta. Legsikeresebb művei: Ármány és szerelem, Don Carlos, Tell Vilmos drámái.

140 éve, 1869. november 12-én hunyt el Gheorghe Asachi román író, költő és drámaíró.

345 esztendeje, 1664. november 18-án hunyt el Zrínyi Miklós költő és hadvezér. Máig és népszerű művei: Szigeti veszedelem, Ne bántsd a magyart - Az török áfium ellen való orvosság.

90 éve, 1919. november 19-én hunyt el Alexandru Vlahuţă román költő és író.

315 esztendeje, 1694. november 21-én született Voltaire (Fraçois-Marie Arouet) francia író, költő és filozófus, a francia felvilágosodás nagy alakja. Fő műve: Candide avagy az optimizmus.
140 éve, 1869. november 22-én született André Gide francia író. Legismertebb művei. A vatikán titka, Pénzhamisítók.

100 éve, 1909. november 26-án született Eugène Ionesco, román származású francia író, az abszurd dráma egyik megteremtője. Ismert műve: A Kopasz énekesnő.

125 éve, 1884. november 27-én született Vasile Voiculescu költő, író és drámaíró.
85 éve, 1924. november 27-én született Nina Cassian román költőnő.

160 éve, 1849. november 28-án született Gozsdu Elek szerb-macedón és román származású magyar író, drámaíró.
135 éve, 1874. november 30-án született Winston Churchill Nobel-díjas angol író, Nagy Britannia miniszterelnöke


Érdemes tudni

430 esztendeje, 1579. november 15-én hunyt el a szász származású Dávid Ferenc (Franz Hertel), az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója.

380 esztendeje, 1629. november 15-én hunyt el (anyai ágon székely származású) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629) és magyar király (1620-1621).

270 éve, 1739. november 17-én született gróf Teleki Sámuel, erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítója. Ő gyűjtötte össze és adatta ki első ízben Janus Pannonius összes művét.

150 éve, 1859. november 23-26. között tartotta alapító gyűlését az Erdélyi Múzeum Egyesület, amelynek elnöke gróf Mikó Imre, titkára gróf Lázár Miklós, múzeumőre Brassai Sámuel és könyvtárosa Szabó Károly lett. Célul tűzték ki az erdélyi tudományos és irodalmi élet fellendítését.

195 éve, november 27-én született a székely származású Gábor Áron az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzértisztje volt. 1849-ben a kökösi csatában vesztette életét.

2009. október 30., péntek

KOBAK KÖNYVE

A kolozsvári Koinónia Kiadó gondozásában újra kiadásra került Hervay Gizella nagy sikerű mesekönyve.

Több nemzedék kedvelt olvasmánya a Kobak könyve, bölcs humora, a lebilincselő szépségű történetekből áradó szeretet gyermekirodalmunk klasszikus művei sorába emelték a meseregényt. A kiváló rajzfilmes M. Tóth Géza illusztrációi szellemesen teremtik újjá Kobak világát, szülő és gyermek közös olvasmányává varázsolva a könyvet. A főhős valóságos személy: Szilágyi Domokos és Hervay Gizella fia volt, aki a bukaresti 1977-es földrengésben még gyermekként életét vesztette.

Interlib ár: 39,00 lej

Forrás: http://www.interlib.ro/modules.php?name=oDetails&id=10030

2009. október 29., csütörtök

„Könyvbemutató sorozat”

2009. október 22-26. között az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára szervezésében négy helyszínen – Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron és Gyergyószentmiklóson – került sor a Dáné Szilárd – Vermesser Levente szerkesztésében megjelent Örök készenlétbenirodalmi antológia című könyv bemutatójára.
A könyvbemutatókon jelen voltak a kötet szerzői, akik saját – ebben az antológiában szereplő, vagy máshol megjelent – írásaikat, verseiket olvasták fel. A szerzők, szerkesztők a beszélgetés során megosztották a hallgatókkal gondolataikat, érzéseiket, véleményüket, élményeiket a kötetben szereplő írásuk, verseik, és általában ezen antológiával kapcsolatosan.
Az antológia 32 Hargita megyei írót, költőt sorakoztat fel. Ez utóbbiak Hargita megyéhez való kapcsolódását pedig a születés, iskolába járás, az itteni munka- és lakhely ténye határozza meg. Ettől is rendkívülinek mondható ez a kötet, a válogatás szempontja miatt, valamint a létrejöttének kiváltó okát tekintve is, mivel a magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen résztvevő diákoknak készült ajándékképpen. Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Magister Kiadójának gondozásában jelent meg. A borítóterv szép kivitelezése ifjú Burus Siklódi Botond munkáját dicséri, aki a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum volt diákja. A kötetben, az irodalmi alkotások mellett, más művészi kivitelezésű alkotások, illusztrációk is szerepelnek, amelyek a két Hargita megyei képzőművészeti líceum diákjainak nagyszerű munkái.
Az Örök készenlétben – irodalmi antológia a romániai magyar kortárs irodalom egy töredékének a megkedveltetéséhez járulhat hozzá, ugyanakkor műfaji sokrétűsége által nagymértékben segíthet a pedagógusoknak a diákok számára a különböző irodalmi műfajokat megismertetni, s ez által ezek alapos megértését és megtanulását, valamint az ezekhez való érdeklődés felkeltését elérni. Tehát ez a kötet az V-VIII. és a IX-XII. osztályok számára rendkívül hasznos segédanyag lehet, de a mindennapi tanításon/tanuláson kívül, bárki értékes, tartalmas olvasmányra lelhet benne.
Dáné Szilárd szerkesztő úr a kötet előszavában így fogalmaz: „… az antológia írásai nem pusztán önmagukban, hanem a többi alkotás társaságában, együttesen válnak üzenethordozókká.” Úgy gondolom, ennek az üzenetnek az életben tartása pedig rajtunk áll, olvasókon.
Ebben a tevékenységben társszervezőnk volt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Könyvtára, a „könyvbemutató sorozatnak” pedig mindegyik „állomásán” több iskolai intézmény, könyvtár, pedagógus, diák és könyvtáros volt segítségünkre (Csíkszeredában – Nagy István Művészeti Líceum, Székelykeresztúron – Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelyudvarhelyen – Palló Imre Művészeti Líceum, Gyergyószentmiklóson – Salamon Ernő Elméleti Líceum). Köszönet nekik.

Márdirosz Ajka
könyvtárosApáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda

2009. október 28., szerda

Nagykárolyi könyvtár

A nagykárolyi kastélyt, amelyben a könyvtár is működik, fel fogják újítani, ezért a könyvtár el kell költözzön. Már nekikezdtek a könyvek csomagolásának. Ideiglenesen (2-3 esztendőre amíg a felújítási munkálatok folynak) az egyik károlyi líceum internátusának épületébe fognak költözni, aztán továbbköltöznek majd, egy eddig kaszárnyaként működő épületbe, amit európai pénzekből fognak finanszírozni, és kulturális központként fog működni.
Hírforrás:
Valean Erika könyvtárostól
Nagykároly
Fotó - Márta albumából (picasaweb.google.com)

2009. október 26., hétfő

Hargita Megyei Irodalmi Antológia

2009. október 22-én délután négy órai kezdettel mutatták be az Örök készenlétben című Hargita megyei írók, költők antológiáját a Nagy István Művészeti Líceum aulájában. Az eseményen részt vettek tanárok, könyvtárosok, és a kötet szerzőiből is néhányan, beleértve az illusztrációkészítő fiatal művész diákokat is.
Márdirosz Ajka, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza könyvtárosa mondott köszöntőbeszédet, amelynek során röviden felvázolta a könyv szerkesztésének történetét az ötlettől a megvalósulásig. Rövid komolyzene után a kötet két szerzője, Dáné Szilárd és Vermesser Levente vette át a szót. Mindketten hangsúlyozták a könyv fontosságát, hiszen hasonló antológia eddig még nem látott napvilágot. A kötetet tartalmazó műfaji sokrétűség felvonultatása egyaránt segíthet pedagógusnak és diáknak megismerni e vidék alkotóinak munkáit, valamint hasznos segédanyag is lehet, az irodalmi versenyek nyerteseinek pedig értékes könyvajándékként szolgálhat.
A bemutatót kötetlen beszélgetés követte.
Érdemes volt részt venni, mert ez az antológia nekünk és rólunk szól.
A könyvet helyben is meg lehetett vásárolni. További vásárlás esetén érdeklődni lehet az Apáczai Csere János Pedagógusok Házánál, ára 20 lej.

Borbé Levente
a M.Á.G. könyvtárosa
Fotó: Kovács Zsuzsa

2009. október 20., kedd

Iskolai Könyvtári Világhónapi rendezvény a Márton Áron Gimnáziumban / 2009

2009. október 15-én az Iskolai Könyvtári Világhónap keretén belül a Márton Áron Gimnázium könyvtárában meseíró vetélkedőre került sor.
András Éva tanítónéni figyelembe vette nagy mesemondónk, Elek Apó születésének 150-ik évfordulóját. Ennek jegyében zajlott a vetélkedő, amelynek résztvevői ebben az esztendőben a negyedik osztályosok voltak.
A tanítónéni a könyvtárossal és a dokumentaristával együtt próbálták kiválasztani azt a történetet, amelyik a legjobban illik ehhez az alkalomhoz. A választás végül az Az égig érő fa című székely népmesére esett. Nem véletlenül, hiszen Elek Apó is székelyföldi volt, és az ittlévő diákok zöme is székely-magyar származású.
Éva tanítónéni felolvasta a kiválasztott mesét, melyet a diákok nagy része már ismert, azonban nagy érdeklődéssel hallgatták végig, az ezt követő feladat végett. A mese felolvasása után minden egyes résztvevő hasonló történést és motívumot kellett belefoglaljon fogalmazásába, vagyis egy olyan mesét kellett írjon, amelyben szerepel a király, akinek a lánya az égig érő fán van, szerepelnie kellett az égig érő fának, a másvilágnak, a táltos paripának és a sárkánynak. Az utóbbi kettő helyett lehetett választani más „segítő és gonosz” szereplőt (-ket).
A rövid meseírást felolvasás követte. Mindegyik újonnan szerkesztett meséről véleményt formálhattak a résztvevők. Ennek függvényében történt a kiértékelő is. A gyerekek igencsak megmozgatták fantáziájukat. Sok eredeti mese született.
Az első hat legjobb alkotás gazdája eredményes munkájáért könyvjutalomban részesült.

Kép: Az égig érő fa
Szervezők:
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista
András Éva tanítónő
Fotó: B.L.

2009. október 19., hétfő

Örök készenlétben - irodalmi antológia

Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Könyvtára, valamint a Nagy István Művészeti Líceum Könyvtára szeretettel meghív minden pedagógust, diákot, könyvtárost, valamint érdeklődőt a Dáné Szilárd –Vermesser Levente szerkesztésében megjelent - Örök készenlétben– irodalmi antológia című könyv bemutatójára.

Helyszín: Csíkszereda, Nagy István Művészeti Líceum, földszinti aula
Időpont: 2009. október 22., csütörtök, du. 16 óraJelen lesznek a kötet szerzői, szerkesztői is.
A könyvbemutatót a Nagy István Művészeti Líceum tanárai nyitják meg.

Közreműködnek:
Vass Márta – zongora
Both Béla – sopran szaxofon
Berze Albert – trombita

Márdirosz Ajkakönyvtáros*Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára*

2009. október 9., péntek

Irodalmi Nobel-Díj – 2009

Erdélyi származású Herta Müller, október 8-án megkapta az irodalmi Nobel-díjat.
1953 a bánsági Niczkyfalván (sváb település volt) született, Temes megyében. A bánsági születésű írónő az egyetem elvégzése után tanárként és fordítóként dolgozott, mivel nem működött együtt az akkori titkosszolgálattal munkahelyéről elbocsátották. Első két kötetét cenzúrázták. A sorozatos zaklatások végett 1987-ben férjével, Richard Wagnerrel Nyugat-Berlinbe emigrált. Jelenleg Berlinbe él.
A családja második világháború utáni meghurcoltatása és a saját sorsának alakulása mélyen befolyásolta írói világát. Prózát és verset is írt. Műveiben ezért hagyott meghatározó nyomot a hontalanság érzése.
1995-ben fordították magyar nyelvre A rókák csapdába esnek (Pesti Szalon kiadásában) című regényét.
Legutolsó munkája az idén látott napvilágot. Címe: Atemschaukel. Az írónő a szovjet lágerek túlélőinek emlékeire alapozva írta meg regényét. Könyvével a sváb származású deportáltaknak állít emléket.
B.L.

2009. október 2., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2009/10.

VÁLOGATOTT CIKKEK
Kétmillió digitális könyvet nyomtatna ki a Google
A rengeteg oldalról érkező támadások ellenére úgy tűnik, hogy a Google állja a sarat és kész bármi áron keresztülvinni könyvdigitalizálási projektjét, és mind az Egyesült Államokban, mind Európában uralni kívánja a digitális könyvpiacot.
A Google-féle Könyvmegállapodás sikere most mégis megtorpanni látszik egy csöppet, mert az amerikai Igazságügyi Minisztérium hivatalosan is az ellenzők pártjára állt. A minisztérium, és így kvázi az amerikai kormány szerint is aggályosak a megállapodás körüli jogi feltételek, ezért további részletes tárgyalásokra van szükség a kiadók, a szerzők és a Google között, így újra késhet a végleges megállapodás megszületése. A kőkemény elutasítókkal szemben viszont a minisztérium kiemelte a megállapodás pozitív oldalait és reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások során sikerül olyan megállapodást kötni, amellyel ezek a jó dolgok - sok millió régi, ritka könyv újra elérhetővé lesz - megvalósulhatnak. A Google és szövetségesei végső soron üdvözölték a minisztérium állásfoglalását, ígéretet tettek arra, hogy átgondolják a kifogásokat és ők is tárgyalásokat sürgetnek.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium döntése mellett történt még egy igen fontos esemény a könyvdigitalizá lási 'harcban': a Google megállapodást kötött az Espresso Book Machine forgalmazóival, az On Demand nevű céggel, amelynek értelmében akár kétmillió régi, nyomtatásban már nem megtalálható, szabad szerzői jogú könyv kelhet új életre. Az Espresso Book Machine egy olyan mini-nyomda, amely egymaga végzi el néhány perc alatt egy könyv kinyomtatásával és bekötésével járó teljes munkát. Egyelőre ‘csak’ kétmillió könyvről van szó, ám, ha egyszer megszületik a Könyvmegállapodá s, nemcsak ezek a régi könyvek, hanem rengeteg, homályos szerzői joggal rendelkező, vagy a kiadó által engedélyezett régi könyv kerülhet nyomtatásba.
Forrás: http://konyves.blog.hu/2009/09/21/ketmillio_digitalis_konyvet_nyomtatna_ki_a_google

A BIBLIS szoftver felhasználóinak képzése Hargita megyében
Október 9-11. között kerül sor Csíkszépvízen arra a továbbképző tanfolyamra, amely elsősorban a BIBLIS könyvtári rendszert már használó könyvtárosok ismereteinek bővítését, elmélyítését célozza. A tanfolyam keretében a könyvtári szoftver új, grafikus felületű változatának megismertetése, használatának elsajátítása a cél. A 18 órás tanfolyam résztvevői felhasználói tankönyvet és részvételi oklevelet kapnak, a képzés költségeit a szervező Bitlib Kft állja, a program szervezésében részt vesznek a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársai.
Forrás: Jakab Anna, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Minőségi blogok egy helyen
Tizenöt év alatt több mint százmillió blog keletkezett a világhálón, mióta Justin Hall 1994-ben elkezdte írni az első blogot. A blogolók legnagyobb kihívása jelenleg kitűnni a milliók közül, miközben olvasói oldalról egyre nagyobb az igény a minőségi írások iránt. A Blogter és a Magyar Író Akadémia Blogakadémia néven szakmai együttműködést indított, hogy felhívja a figyelmet a kiemelkedő írásokra, és felfedezze a tehetségeket a magyar bloggerek között.
A Blogakadémia mindenki számára nyitott, tartalmi megkötések nincsenek, de a szervezők jelzik, hogy szívesen olvasnának irodalomhoz, színházhoz, kultúrához kapcsolódó bejegyzéseket, ajánlókat, helyszíni beszámolókat, kritikákat, olvasói/hallgató i/nézői véleményeket, vagy akár önálló irodalmi alkotásokat is. A blogok első megmérettetése már el is kezdődött, november 17-ig a szervezők a témafelvetést, az íráskészséget, a gondolatmenetek követhetőségét, az eredetiséget, a helyesírást értékelik majd, de a közönség szavazatai alapján is kihirdetik a legjobb blogot.
A Blogakadémiával kapcsolatban bővebb információk a http://www.iroakademia.hu/ és a http://www.blogter.hu/ honlapokon olvashatók.
Forrás: http://hirek.prim.hu/cikk/74862/
Forrás: KIT hírlevél 2009/33, szeptember 23.

Elek apóra emlékeztek Csíkszeredában is
Szeptember 30-án Benedek Elek születésének 150. évfordulójára emlékeztek a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban nyílt kiállítással és gyerekek számára szervezett foglalkozásokkal. A nagy meseíró életét és munkásságát könyvek, fényképek és meseillusztrációk segítségével felidéző tárlat október folyamán ingyenesen látogatható. A Kájoni János Megyei Könyvtár 2006-ban csatlakozott a HUNRA felhívásához a Népmese Napjának megünneplésére. Idén szeptember 30-án - a Népmese Napján - egész napos foglalkozással elevenítették fel Elek apó emlékét, és a népmesék máig érvényes üzeneteit. A könyvtárba látogató kisiskolások elmondhatták vagy felolvashatták kedvenc népmeséjüket, rajzban eleveníthették meg a népmesék egy-egy jelenetét, mesehőseit, Benedek Elek életéhez kapcsolódó vetélkedőn vehettek részt. Ezen a napon minden, könyvtárba látogató gyerek egy népmesét vihetett haza ajándékba.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
Forrás: http://honline.ro/?action=esemeny&phase=2670

Kovács András Ferenc 50. születésnapját ünnepelték az Új Színházban. Az Új-Ararát Estek első előadásán költők, írók, színészek köszöntötték a Marosvásárhelyen élő költőt, a Látó című szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjét. A rendezvényről beszámoló cikk az alábbi linken olvasható: http://www.litera.hu/hirek/hagytam-magamat-meglepodni

Az internet-generá ció eléréséhez újra kell gondolni a könyvtárat
A szakirodalom és mindenféle szakmai fórum egyre többet foglalkozik az ún. 'internet-generá cióval', vagyis az 1990 után született fiatalokkal. ... Más elvárások és más magatartásformák jellemzik őket, mint az eddigi vagy már felnőtt könyvtárhasználókat. Ők nem értik és nem fogadják el a könyvtárak megszokott, számukra 'retro', avítt rendjét, a könyvtárosok pedig nem értik őket. Pedig tudomásul kellene venni, hogy e generáció életében a képernyő jelentős szerepet töltött és tölt be minden téren: általánosan vett napi életükben, szabadidejükben, tanulásukban. Tanulmányok sora igazolja, hogy sokféle módon használják a digitális világot, másképpen élnek és másképpen gondolkodnak, mint a régebbi generációk. A szövegekben képekre van szükségük a figyelem fenntartásához és a megértéshez, nem viselik el a csak lineáris szöveget, ebbe is úgy kívánnak belépni, mintha hypertext lenne, a folyamatos szövegolvasással nem tudnak megbirkózni. Életük a hálózaton folyik, ott sokkal erősebbek, de ott is csoportosan. Csak a videojátékok motiválják őket. Párhuzamos cselekvésformák jellemzik őket: egyszerre játszanak, tanulnak, zenét hallgatnak, és más cselekvéseket művelnek. Mindezt a tanárok nem értik meg. Óriási szakadék tátong a jelenkor tanára és diákja között, mivel a felnőttek nem hiszik el, hogy mindezek együttes művelése nem akadályozza meg őket a tanulásban. A kérdés annyira jelentős, hogy antropológusok, könyvtárosok, tanárok sorra szervezik a konferenciákat világszerte az új tanulási-tanítási módszerek megismertetésé re és az új típusú tanítási tapasztalatok kicserélésére. ... Úgy tűnik, ahhoz, hogy közelebb kerülhessenek a könyvtárak a fiatalokhoz, a hagyományos könyvtárkép megváltozását kell elérni az olvasók és a professzionális felhasználók fejében is. (Az internet-generáció könyvtárhasználati szokásai, amelyek új kihívást jelentenek a könyvtárak számára, ref.: Pajor E.)
Forrás: Humanus, 2009. szeptember 15.
Forrás: KIT, 2009. szept. 16. (32. szám)

Szerkesztők:
E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a

2009. október 1., csütörtök

OKtóberi évfordulók, 2009

145 éve, 1864. október 5-én hunyt el Madách Imre magyar drámaíró, költő. Legismertebb műve: Az ember tragédiája.

135 éve, 1874. október 6-án hunyt el Aszalay József (Szendrői) író és térképszerkesztő.

160 éve, 1849. október 7-én hunyt el Edgar Allan Poe író, költő, újságíró, az amerikai irodalom kimagasló alakja. Népszerű művei: A fekete macska, A Morgue utcai kettős gyilkosság, A kút és az inga.

195 éve, 1814. október 11-én született Berke János (evangélikus lelkész) magyarországi szlovén író.

165 éve, 1844. október 15-én született Friedrich Nietzsche német filozófus, író és költő.

200 éve, 1809. október 15-én született Alekszej Vasziljevics Kolcov orosz költő.

110 éve, 1899. október 19-én született Miguel Ángel Asturias guatemalai költő és regényíró, az indián kultúra szenvedélyes rajongója.

80 éve, 1929. október 19-én halt meg Alexandru Davila román drámaíró és költő. Jelentős műve: Vlaicu Vodă.

455 esztendeje, október 20-án született Balassi Bálint végvári vitéz, költő, író. Az első nagy költőnk, aki magyar nyelven írt, a magyarországi reneszánsz második korszakának kimagasló alakja.

250 esztendeje, október 27-én született Kazinczy Ferenc, a magyar nyelvújítás meghatározó alakja.

55 éve, 1954. október 28-án hunyt el Nagy Lajos író és publicista, aki novelláival szerzett hírnevet, elismerést.

80 éve, október 28-án hunyt el Osvát Ernő író, szerkesztő és kritikus, A Nyugat folyóirat egyik alapítója.

375 esztendeje, 1634. október 30-án hunyt el Káldi György bibliafordító.


Érdemes tudni
140 esztendeje, 1869. október 1-én, az Osztrák-Magyar Moarchiában elsőként a világon, bevezették a postai levelezőlapok használatát.

60 éve, 1949. október 20-án jelent meg először a Nők Lapja.

2009. szeptember 23., szerda

Kiállítással és könyvtári foglalkozással emlékeznek Benedek Elek születésének 150. évfordulójára a Kájoni János Megyei Könyvtárban

Elek apó emlékezete címmel a magyar mese-és gyermekirodalom megteremtője, Benedek Elek születésének 150. évfordulójára kiállítás nyílik szeptember 30-án délelőtt a Kájoni János Megyei Könyvtárban.
A nagy meseíró életét és munkásságát könyvek, fényképek és meseilllusztrációk segítségével felidéző tárlat a könyvtár dokumentációs részlegén (a Mikó-vár épületében) október folyamán ingyenesen látogatható.
Benedek Elek születésének napját, szeptember 30-át, 2005 óta a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kezdeményezésére a Népmese Napjaként ünnepeljük. A Kájoni János Megyei Könyvtár Mikó-várbeli részlegein szeptember 30-án, 10 órától 16 óráig foglalkozásokat szerveznek kisiskolás csoportok számára, együtt elevenítve fel a népmesékbe szőtt bölcsesség ma is érvényes üzeneteit. A kisiskolások elmondhatják, vagy felolvashatják kedvenc népmeséiket, rajzban eleveníthetik meg a népmesék egy-egy jelenetét, mesehőseit. Ezen a napon minden könyvtárba látogató gyerek egy népmesét vihet haza ajándékba.
A szervezők előzetesen bejelentkezett iskolai osztályokat, csoportokat várnak a könyvtári foglalkozásra, a jelentkezés sorrendjének figyelmbe vételével (a helyek száma korlátozott).
Jelentkezni a 0266-371790 telefonszámon, vagy személyesen a könyvtár Mikó-várbeli részlegein lehet.
Kelemen Katalin

Ingyenes könyvtárosi programok iskoláknak

Az Ashampoo cég legújabb ajánlata.
Regisztrácio után a világ iskolái ingyen tölthetnek le több alább felsorolt programot.
Érdemes megpróbálni a lenti linkeken!
Ashampoo® Office 2006
Ashampoo® Presentations 2008
Ashampoo® Burning Studio 2010
Ashampoo® Photo Commander 6
Ashampoo® Photo Optimizer 2
Ashampoo® Magical Snap 2
Ashampoo® WinOptimizer 5
School licenses: FREE for all the world's schools!
http://uk.mg41. mail.yahoo. com/dc/launch? .gx=1&.rand=cp3e2rl3sqpc1

http://www.ashampoo%20.com/frontend/%20registration/%20php/premium_%20reg.php?session_

Információ : Róth András Lajostól
Syékelyudvarhely

2009. szeptember 19., szombat

Székely Oklevéltár a Magyar Elektronikus Könyvtárba

Az O.SZ.K. MEK osztálya és a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára együttműködése révén felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba.

Székely oklevéltár 1219-1776 / közzéteszi Barabás Samu
Budapest : M. T. Akadémia, 1934
(Magyar történelmi tár ; 28.)

URL: http://mek.oszk. hu/07300/ 07368

RAL

2009. szeptember 17., csütörtök

Dávid Könyvkereskedés - Könyvtári rendelés

Intézze könyvtári rendeléseit kényelmesen irodájából.
- Honlapunkról több mint 12.000 könyv közül választhat.
- Ha valamit szeretne, de nem találja honlapunkon, de a könyvpiacon kapható, mi beszerezzük és leszállítjuk.
- 2000 lej feletti rendelés esetén 20% kedvezményt biztosítunk (kivéve: nyelvkönyvek, szótárak, lexikonok, és egyes szakkönyvek) a könyvek teljes árából.
- 500 lej felett a megrendelt könyveket házhoz szállítjuk futárral vagy személyesen (csak könyvtárak és iskolák esetében érvényes díjmentes szolgáltatás).
- A szállítást a végleges rendelés leadásától számítva 5 munkanapon belül teljesítjük.
- A könyvek árát fizetheti:
Kincstári számlaszámunkra (Cont Trezorerie): RO37 TREZ 5615 069X XX00 3752
Bankszámlánkra: RO93 OTPV 3800 0014 1863 RO01
vagy személyesen a futárszolgálatnak, esetleg képviselőnknek.
- Amennyiben kérdése merül, fel valamivel kapcsolatban bátran érdeklődjön, és mi válaszolunk.
Amit kínálunk:
Kényelem - Segítőkész ügyfélszolgálat - Kedvező árak - Széles kínálat - Gyors szállítás - Megbízhatóság
Forduljon hozzánk bátran!
Most meghívjuk Internetes web áruházunkba, hogy nézzen szét és válasszon könyv és DVD kínálatunkból. Több mint 12000 könyv és DVD közül választhat ( választhatnak). Könyveink 37 főkategória több mint 100 alkategóriájába vannak sorolva a könnyebb kezelhetőség végett.

Ízelítő kínálatunkból:
1. Ezoterikus elméletek
2. Lelki élet, család
3. Gyermekregény
4. Versek, mondókák
5. Barkácskönyvek
6. Regény
7. Mezőgazdaság, ipar
8. Pedagógia
9. Középkor
10. Vallás
Kellemes böngészést és sikeres vásárlást kívánunk!

Üdvözlettel,
A Dávid Könyvkereskedés
www.adkk.eu
david@adkk.eu

2009. szeptember 3., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél, 2009/9

Válogatás szeptemberi hírlevél anyagából

Könyvtáros szak indul Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben a 2009-2010-es tanévben a következő technikumi (posztliceális) osztályok indulnak:

- Titkársági munkakör szak (28 hely, nappali tagozat, ingyenes); Könyvtáros szak (28 hely, nappali tagozat, ingyenes).

Iratkozni lehet korhatártól függetlenül! Iratkozás: 2009. szeptember 1-11-e között, munkanapokon, 7-15 óráig. A beiratkozáshoz szükséges:

- Kitöltött és aláírt beiratkozási lap (beszerezhető a titkárságon)

- Érettségi diploma és anyakönyvi kivonat (foaia matricolă) - hitelesített másolat

- Születési, valamint házassági bizonyítvány - hitelesített másolat

- Orvosi igazolás (eredeti)

- 2 db ¾-es színes fénykép

- Személyazonossági-másolat

Elérhetőség: 525400 Kézdivásárhely, Ady Endre u. 20. Tel/fax: 0267/361958; honlap: www.bodpetertk.ro

Forrás: Vántsa Judit, Báró Wesselényi Miklós Könyvtár, Kézdivásárhely


Praktikus tanácsok publikáláshoz

Adja be a kéziratot a megfelelő periodikához. Egyetlen periodikához adja be a kéziratot. Angol szöveg esetén végezzen/végeztessen nyelvi ellenőrzést. Vegye tekintetbe a cikk struktúráját. Vegye tekintetbe a szerzői útmutató által ismertetett közlési követelményeket. Legyen becsületes. A kézirat csak lényeges kutatási adatokat tartalmazzon. 25-30 oldalnyi szöveg ideális egy komplett cikknek. A cikk különféle elemeinek ideális hossza: Bevezető 1,5-2 oldal; Módszerek 2-4 oldal; Eredmények és tárgyalás 10-12 oldal; Következtetések 1-2 oldal; Ábrák 6-8 db; Táblázatok 1-3 db; Hivatkozások 20-25 közlemény.'

Íme néhány praktikus alapszabály, amelyet ajánlatos megfontolniuk azoknak, akik tanulmányaikat szeretnék publikálni. Azoknak pedig, akik ezt világszínvonalon akarják művelni, ajánlatos megfogadniuk Arthur Eger többi tanácsát is, amelyeket a TMT idei 7-es számában közöl.

Forrás: Eger, Arthur: Hogyan írjunk világszínvonalú tanulmányt? Praktikus tanácsok publikáláshoz. TMT - 56. évfolyam (2009) 7. szám. http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=506

Egynapos kiállítás a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban

Szent István törvényei címmel rendhagyó, illetve alkalmi kiállítás nyílt a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban augusztus 20-án. Mindössze egy délután volt látható az Admonti-kódex 16 oldalának másolt és nyomtatott változata, a könyvtár gyűjteményéből. Első alkalommal tekinthették meg a látogatók a megnyitó idején, valamint azt követően a nap folyamán. Szabó Károly igazgató nyitotta meg a kiállítást, első királyunkról, koráról, törvényeiről beszélt. Első királyunk neve alatt két törvénykönyv maradt fenn, ezek összesen 56 törvénycikkelyt tartalmaznak. Az első könyv vélhetőleg István uralma elején, a második a vége felé keletkezett, de lehet, hogy az 56 cikkely kettőnél több törvénykező alkalom termése. Az Admonti-kódex a 12. századból való , és Szent István király törvényeinek legrégibb kéziratát tartalmazza. A kódexet jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik Budapesten.

Forrás: http://www.udvarhelyi-hirado.ro/index.php?id=43436&menu=aktualis_olvas#top


BIBLIONET - megkezdődött a könyvtárosok képzése Hargita megyébe

A Kájoni János Megyei Könyvtárban augusztus 31-én elkezdődött a BIBLIONET program keretében szervezett képzés az első könyvtároscsoport számára. Hargita megye első körben került be a Biblionet országos könyvtárfejlesztési programban részt vevő megyék közé, tizenegy másik romániai megyével együtt. A Biblionet program segítséget nyújt ahhoz, hogy a könyvtárak megfeleljenek a helyi közösségek szükségleteinek, azáltal, hogy számítástechnikai gépekkel szereli fel a könyvtárakat és képzéseket nyújt a könyvtárosok számára.

Bővebb információ a programmal kapcsolatosan a www.biblionet.ro honlapon található. A programban részt vevő partnerek: az IREX és a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Szövetsége (ANBPR), a helyi és országos hatóságok, valamint az ország közkönyvtárai. A Biblionet-partnerek által kidolgozott elektronikus és nyomtatott képzési anyagok, illetve a szakmai képzési rendszer segíti a könyvtárosokat, hogy új szolgáltatásokat vezessenek be és jártassá váljanak az új technológiák közösségi igényeknek megfelelő alkalmazásában.

A program révén a Kájoni János Megyei Könyvtár mellett Hargita megyéből húsz könyvtár - hat városi és tizennégy községi - jut szamítógéphez, szoftverhez és alakíthat ki internetes központot.

A helyi könyvtárak munkatársai közül harminc személy részesül képzésben a Kájoni János Megyei Könyvtárban, 2009. aug 31. és október 2. között három csoportban szervezik meg a képzéseket. A megyei könyvtár két munkatársa, Bedő Melinda és Máthé Izabella már részt vett Temesváron az EOS (Educating for an Open Society) alapítvány által szervezett felnőttoktatói képzésben, az EOS trénere mellett ők fognak közreműködni a helyi könyvtárosok képzésében.

A program keretében a Kájoni János Megyei Könyvtár eddig összesen 24 000 lej értékben kapott technikai felszerelést, a képzések lebonyolításához szükséges laptopok, szkenner, nyomtató és projektor, valamint a többi technikai eszköz augusztus utolsó hetében érkezett meg a könyvtárba.

Forrás: Bedő Melinda, Máthé Izabella, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Forrás: Hargita Népe, 2009. augusztus 27. http://www.hhrf.org/hargitanepe/archivum/


Blogok a könyvtári kommunikációban

Bár az internetes naplók használata nagyon gyorsan terjedt - jelenleg tízmilliós nagyságrendről beszélnek -, a könyvtárak viszonylag lassan vették használatba ezt az új eszközt. Azok azonban, akik kipróbálták, könnyen megtapasztalhatták, hogy a műfaj számos lehetőséget rejt a belső és a külső kommunikációban, valamint a tudásmenedzselés terén: a szoftver olcsó, minimális karbantartást igényel, a betanulása sem tart sokáig. Lényeges nyereség - akár zárt belső, akár nyilvános külső blogról van szó - a kereshető archívum, amely idővel értékes, szükség esetén bármikor hozzáférhető tudásbázissá nőheti ki magát.

Forrás: McINTYRE, Alison - NICOLLE, Janette: Biblioblogging: blogs for library communication / Bibliobloggolás: blogok a könyvtári kommunikációban. TMT - 56. évfolyam (2009) 7. szám. http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=506


Sorozatokat indítanak a Székelyföld nevezetességeiről és híres embereiről

Híres helyek és Híres emberek címmel indít két új sorozatot a baróti Tortoma Könyvkiadó. Demeter László a kiadó tulajdonos-igazgatója, Erdővidék Múzeumának vezetője a Krónikának elmondta, a székelyföldi műemlékeket, természetvédelmi területeket és az itt született vagy tevékenykedő híres embereket ismertetik a sorozatokban. A cél nemcsak a térségben élők ismereteinek bővítése, de a turistáknak és egyéb érdeklődőknek is szánják az ismertetőket.

Demeter László elmondta, a kiadó egyelőre Székelyföld hírességeire és nevezetességeire összpontosít, de ha lesz rá igény, kiterjesztik a sorozatot más régiókra is. A sorozatokat a Magyarországon megjelenő Tájak-Korok-Múzeumok füzetek mintájára képzelték el, amelyek 1978 óta jelennek meg, és elérték már az ezredik kiadványt, magyarázta Demeter László. A könnyen kezelhető, illusztrációban, képanyagban gazdag füzetek alapos, szakszerű ismertetést adnak műemlékekről, múzeumokról, természeti kincsekről. Demeter László elmondta: a füzetek hiánypótló szerepet tölthetnek be a térségben.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=30914


E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com , vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.