2011. február 24., csütörtök

Meseszer átadási ünnepség a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskolában

Múlt héten, február 15-én  került sor az Egerből elindult MESESZER nevű staféta- játék átadási ünnepségére a Bethlen Gábor iskola tornatermében , több mint háromszáz felnőtt és gyerek jelenlétében.
 Iskolánk igazgatósága nevében jómagam Nagy-Imecs Zsuzsánna könyvtáros  szeretettel köszöntötte a megjelent meghívottakat, igazgatókat, tanárokat, tanítókat, könyvtárosokat, és főként a gyerekeket, akik nagy lelkesedéssel kapcsolódtak a MESESZER STAFÉTA-JÁTÉKBA
Motto:        Az én lovam kese
Kezdődik a mese
Egyszer volt, hol nem volt, ahol a kúrtafarkú malac túr, még az Óperenciás tengeren is túl, Szt. István királyunknak egyházi székhelye a gyönyörű Eger városa . várából  hajdanán még a törökök sem akartak elmenni, híres szőlőjét, borát a  világ minden tájáról felkeresték. Hát történt egyszer, ahajt 2009-ben, hogy egy MESESZER nevű legény elindult Egerből szerencsét próbálni. Ment, ment mendegélt, míg csaknem a háromszéki Mikó Uram kollégiumába nem ért, majd a bujdosó Mikes Kelemennel társulva folytatta próbatételekkel teli útját a szépséges Hargita felé. Tavaly a csíkszeredai Márton Áron püspök nevét viselő tanodát maga mögött hagyva, a Gyimesekbe vándorolt, hogy ott is szerencsét próbáljon. Mindenütt sikerrel járt, hiszen úton- útfélen mindenki népmesét mondott! De nem nyugodott, hiszen tovább kellett folytatnia , mert Móra Ferenc rigófüttyére  Udvarhelyre kellett sietnie. Egyre több mese, mesejelenet került  a tarsolyába,és mint minden vándor elfáradt, tehát egy kicsit leült  pihenni. Elszenderedett  s hát, amikor felébredt már e 2011. esztendőbe lépett. Áttekintett a dombon a Sóvidéki Parajd felé, kacsingatott a szitás Keresztúr felé is, de mégis a Nagy erdélyi fejedelem Bethlen Gábor neve MESESZERT e hajlékba sodorta.
Hát Uram, Teremtőm! Bizony ide jó helyre került, hiszen itt  több mint négyszáz meseszerető  gyerek várta, akikből majdnem száz a napokban  egy igazgató néni ötletére szervezett maratonon szerről-szerre elmondhatta  kedvenc népmeséét. Hát nagyon megörvendett a MESESZER legény, hiszen egyre jobban megtelt a tarisznyája népmesékkel. Indult volna tovább, de addig nem engedjük útjára, míg az általunk szervezett fonós mulatságon részt nem vesz!
Adja Isten, hogy az ünnepség után a Meseszer úti lánca tovább folytatódjon ezen Anyaváros valamennyi próbatételén! Kettőt biztosan tudok, hiszen Orbán Balázs már megálmodta a következő állomást a Tábor dombtetőn, hogy majd leereszkedve a város egyik legtekintélyesebb, mesekönyvvel teli várában megszálljon…. No, de ne szaporítsam a szót, kezdődjék gyerekeink Farsangi fonója!
"Most érkeztünk ez helyre... kezdte iskolánk huszonhat I-IV osztályos tanulójából, két tanítónéni segítségével összeverbuválódott GYÖNGYHARMAT kórusa. Majd folytatódott " Énekeljünk, énekeljünk guzsalyasba".. és megindult a legények, leányok énekszóval érkezése a fonóba. Mindenki vette az orsóját, kézimunkáját, faragását és végezte a dolgát!  Farsang lévén  csak úgy fogyott komaasszony csöröge fánkja, no meg az egyik tanítónéni hamuba sült pogácsája. Egy hetyke kis legény mesemondással állt elé. A gazda eléhozott egy kulacs innivalót, hogy gyorsabban pörögjön az orsó. Közben a fonóleányok elmesélték a lusta macska esetét. Nagy volt a kacagás, amikor az ember a felesége hátára kötözve verte a macskát, hogy miért nem dolgozott?! Megérkezett a kisbíró is a nagy dobjával, hogy még jobban biztassa mulatozásra az ifjakat és véneket" Egyszer esik egy esztendőben farsang, vigadjunk, búnak útját kiadjuk!" Sok biztatás nem kellett, még táncra is perdült két pár... Majd
 meghallgattuk "Az okos leány "c. mesét. De egyfolytában ment a kínálgatás is: "Asszonyok, emberek!/ Farsangi fánkot vegyenek!/Tessék itt a finom fánk,/ Vegyen ne maradjon ránk!" És  továbbra is biztatták egymást a mesemondásra. az V-VIII osztályosok színjátszó köre. Egyik lányka a "Három kívánság! c.-t mondta, a másik pedig a pórul járt kérő esetét mesélte el. És szállt az ének , folyt a mulatság:" Ez a kislány mind azt mondja vegyem el"...A szólóénekes után ,ismét a Gyöngyharmat kórus következett, addig folyt a dinóm-dánom, míg este kilenc óra nem lett. Egyikük a "Haza is már kéne menni dalt fújta, a másik rá" Köszönjük a mesét, mókát,/Kívánjunk hát jó éjszakát! és azzal hol egyenként, hol csoportosan énekelve elhagyták a fonót.....A közönség hatalmas tapssal köszönte a kórusnak, iskolánk színjátszó köröseinek, a mesemondóknak, a táncosoknak   a szereplést,  továbbá a betanítók kollégáknak a fáradságos munkát!
 Gondolom a MESESZER is jól érezte magát minálunk. De mivel  útja nem szakadhat meg, átadtuk szeretettel  az Orbán Balázs iskola Igazgatóságának, no meg a Városi Könyvtár Igazgatóságának, hogy folytassák ezen szép mesemondó kezdeményezést! És mindenki részvételi emléklapot kapott, hiszen iskolánk szerét ejtette annak, hogy az egri Bródy Sándor könyvtára által kigondolt MESESZER játékot folytassa.
Záró mottó: Három libagége
     Itt a mese vége!
Ezúttal is még egyszer köszönöm az igazgatóságnak, a  kollégáknak a segítséget, a gyerekeknek a szereplést! Köszönöm mindannyiuknak a részvételt!
Mély tisztelettel Nagy-Imecs Zsduzsánna
a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa
                                                                           Nagy Imecs Zsuzsánna
                                                                                     könyvtáros

2011. február 23., szerda

- Jókai Mór hagyatéka szellemében -

A székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola tanulóival bekapcsolódtunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Cimbora Gyermekek Klubja által szervezett közös olvasásba.

Időpont: 2011. február 16-án, 9 órás felolvasást szerveztünk Jókai Mór műveiből, reggel 800-tól délután 1700 óráig.Helyszín: a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola könyvtára.
Résztvevők: összesen 441 felolvasó
I-VIII. osztályos tanulók, tanárok és tanítók.

Pedagógusok megjegyzései a rendezvényről:
  • Az együttolvasás a valamikori közösségi együttlétek - fonók, guzsalyasok - hangulatát idézi. Egy újfajta közösségépítő tevékenységnek tartom, ahol mindenki fontosnak érzi magát, akár egy partvédő gát homokzsákja rohanó korunk közösségromboló vadvizeivel szemben. (Geréd Gábor magyartanár)
  • Jó volt megélni, amikor egyforma kategóriában,,olvasóként" vehettem részt tanítványaimmal közösen.
  • Érdekes megoldás az olvasóvá nevelés terén. Olyan, amikor tömegesen hozzájárulunk egy irodalmi mű megismeréséhez.
  • Felemelő érzés látni, hallani és érezni, hogy tanítványaim becsülik a könyvet, az olvasást az irodalmi alkotásokat. (Szakál Gizella tanítónő)
  • Bár másodikosok még csak tanítványaim, nagyon sokat olvasnak, szeretnek olvasni, szívesen járnak iskolánk könyvtárába.
    így hát nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be, mind a 29-en az olvasómaratonba. (Szabó Éva tanítónő)
Kedvenc olvasmányaink:
A leaotungi emberkék
A legbátrabb emberek
Bajcsy uram kísértete
Mesék a kandalló mellett
A nagyenyedi két fűzfa
Jókai Erdélyben
A magyar nép élce - A kupec lova, A testvérek


Székelyudvarhely, 2011. február 21.
Barabás Zója könyvtáros

2011. február 22., kedd

Meseszer játék a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola könyvtárában

Egerből, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyerekkönyvtár részlegéről 2009-ben világhódító útjára indult a Meseszer. A staféta a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola könyvtárától a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola könyvtárához került. A játékot folytatva, február 9-én ez utóbbi iskola könyvtára ünnepélyes körülmények között átadta a stafétát a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumnak és a Nagyernyei (Maros megye) Általános Iskolának. Az átadási ünnepségen jelen voltak a helybéli pedagógusok, diákok, a két iskola képviselői, valamint a Móra Ferenc Általános Iskolától az egykori átadók, akik nyomon követték az átadás mikéntjét, módját. Meghívottként a helyi községi könyvtár könyvtárosa, valamint a korondi középiskola és a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont könyvtárosai tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt. Az átadást követően közel egyórás műsorral erősítették meg a Meseszer szükségességét a helyi iskola tanulói.


Tudjuk, hogy Áprily Lajos gyermekkorának egy részét Parajdon töltötte és ezek az évek meghatározták életét.  A költő vallomása: "Mitikus terület volt ez gyermeklábam számára, katlana zárt birodalom, ahol titoktermő a föld, s különös illatú a virág, s beszédesebb a patakok suttogása. Ma is tisztán érzem, képzeletem legelső sugallatait Rapsonné erdejének köszönhetem."
Mesevilágként emlegette a parajdi tájat, játszótársaival sok időt töltött a Rapsonné váránál, melyet több versében megörökített. Aki olvasta az "Álom a vár alatt" című mesés költeményét tudomást szerzett Rapsonné udvartartásáról:
Mesebeli színteret képzeljünk magunk elé:
 Rapsonné asszony, hogy sziklavárából táltos lovaival a tordai templomba kényelmesebben ellátogathasson, egy hegy aranyért meg egy völgy ezüstért utat építtetett az ördöggel. Mikor fizetésre került a sor, a tündérasszony kijátszotta az ördögöt, ez meg dühében a bűvös utat szétrombolta. A monda szerint, Pünkösd másodnap éjjelén csudát lát, aki arra jár, Rapsonné népe ünnepel. Ilyenkor jelentést adnak a történtekről, mesélnek, táncolnak, énekelnek.
Rapsonné unokáiként mi is ünnepelni gyűltünk össze és meghívunk benneteket is erre az ünneplésre.                                          
Csuda tájon, falum felett,
Az erdőn három ér eredt:
Szilas, Rakottyás és Juhod.
Ha arra jársz, megláthatod.

Volt itt népdaléneklés, mesemondás, furulyacsoport, balladaösszeállítás, és "hess, pávázással" is szórakoztatták a jelenlévőket. Nem maradt el a Móra Ferenc Általános Iskola vendégmesemondó előadása sem.  A staféta már más kezekben van, de az érintett útvonalon, állomásokon bizonyára értékeket hagy maga után, felélesztve, megerősítve a mesemondás, népi értékeink ápolásának hagyományát.
Link:              http://www.szh.ro/archivum/offline/cikk/99196/parajd:-tovabball-a-meseszer

Kelemen Rebeka könyvtáros Parajd2011. február 21., hétfő

Felolvasási maraton a csíkrákosi Cserei Mihály Általános Iskolában


2011. február 15-én reggel 8 órától Jókai művekből olvastak fel az iskola könyvtárában a tanulók. Az osztályok óránként váltották egymást. késő délutánig. A Tengerszem tündére című könyvre esett a választás elsőként, Forradalmi csataképek című könyvet választottuk folytatásként, de szemelvényeket olvastunk az Erdély aranykora című műből is. A nagyenyedi két fűzfa című mű felolvasása keltette fel tanulóinkban a Jókai művek olvasása iránti igényt. A felsőtagozatos tanulók szemléltető képet is készítettek Jókai Mór életrajzi adatairól, főbb műveiről, melyet be is mutattak a könyvtárban. Tanítók, tanárok is olvastak fel, de nagyon sok gyermek jelentkezett felolvasásra. Egy kisebb kiállítást is előjkészítettünk a könyvtárban megtalálható Jókai kötetekből.

 Nagyon örülök annak, hogy a felolvasás után a gyermekek Jókai könyveket kölcsönöztek az iskola könyvtárából. Élmény volt a nap a gyermekek számára, örültek a szép könyvjelzőnek, és többen kérdezték, még mikor tartunk ilyen napot. Külön élmény volt a felolvasók számára, hogy írhattak a könyvtár emlékkönyvébe. 

Ezúton fejezném ki köszönetemet a kezdeményezőknek, a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpontnak, hogy részt vehettünk ebben a programban, és köszönjük szépen a művészi kivitelezésű könyvjelzőket, melyekkel jutalmazhattuk a felolvasókat. A rendezvény kb. 150 személyt, diákot és pedagógust vonzott be. Köszönjük, hogy részesei lehettünk a közös olvasásnak.                                         Pálosi Veronika, igazgató, könyvtárvezető

2011. február 17., csütörtök

Adj király katonát!" elnevezésű vetélkedő Székelykeresztúron

Székelykeresztúron 2010. január 27-én került megszervezésre az "Adj király katonát!" elnevezésű vetélkedő. Városunk első alkalommal nevezett be erre a versenyre, melynek lebonyolításában a Városi Könyvtár, a Kistérség Szövetség és az Orbán Balázs Gimnázium Könyvtára vett részt. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Orbán Balázs Gimnázium és Petőfi Sándor Általános Iskola 12-12 tanulóval jelentkezett erre a játékra.

            A verseny első mozzanata már formabontó volt, hiszen megszoktuk, hogy csapatversenyre már kész csapatokkal érkeznek a diákok, itt viszont sorshúzással dőlt el, hogy ki melyik csoportba kerül. A csapatok kialakítása után a versenyzők teljes lélekkel mentek végig a különböző feladatokon, próbákon. A legemlékezetesebb talán az utolsó próba volt, ahol a nézők lelkesen drukkolhattak kedvenc csapatuknak a "tojások" dobálása alatt.

            A vetélkedő végén a zsűri is meghozta döntését, amely alapján kiderült, hogy nagyon kevés pontszám különbséggel ugyan, de az I. helyezést a Két körte meg egy alma csapata érte el (Demeter Bernadett, VII osztályos a Petőfi Sándor Általános Iskolából, Páll Zalán, IV osztályos szintén a Petőfi Sándor Általános Iskolából és Pap Beáta, VI. osztályos az Orbán Balázs Gimnáziumból). Ők jutottak tehát tovább a következő fordulóra.

            Az Orbán Balázs Gimnázium facebook oldalán a versenyen készült fotókat is megnézhetik az érdeklődők ( http://www.facebook.com/pages/Orban-Balazs-Gimnazium/151043314944225 )

Hatos Melinda, a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárosa

2011. február 11., péntek

MESESZER lesz a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános iskolában

   A MESESZER lánc folytatódik a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános iskolában. 
2010 december 15-én a székelyudvarhelyi Móra Ferenc iskolától átvettük az egri Bródy Sándor megyei és városi Gyermekkönyvtára által kigondolt MESESZER játékot. Azóta gyerekeink több népmesét vesznek ki  könyvtárunkból, és ami sikernek is mondható, szívesebben olvassák azokat.


   Iskolánkban kifüggesztettünk továbbá egy MESESZER programot, mely január 17- február 15 közötti időszakot öleli fel. Célja a mesemondás tevékenységének növelése, a népmesék megszerettetése osztályszinten. Tudatosítani a gyerekekben, hogy ezáltal a székely ember egyik lételemét élesszük fel és adjuk meséről- mesére, szerről- szerre tovább! Ezért, február 10-én csütörtökön MARATONI MESEMONDÁST tartunk iskolánk tanulói részvételével, így még szorosabbá válik a meselánc.


    A MESESZER staféta átadási ünnepsége február 15-én lesz iskolánk tornatermében, amikor is a Meseszer játék átkerül a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskolához, no meg a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárhoz, amelyek szintén örömmel fogadták e sikeresnek mondható kezdeményezést!

Nagy-Imecs Zsuzsánna
a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskola könyvtárosa

2011. február 10., csütörtök

Könyvbemutatók

A csíkszeredai Pallas Akadémia Könyvkiadó Hírlevelén érkezett:

   Szeretettel meghívja 2011. február 18-án, pénteken 17 órára a Kriterion-galériába (Csíkszereda, Petőfi u. 4. sz.) Vargha Mihály szobrászművész könyvbemutatóval egybekötött kiállítás-megnyitójára. A kötetet Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese ismerteti. 
A kiállítást megnyitja: Márton Árpád képzőművész.
A kiadó idei terveit Kozma Mária főszerkesztő ismertet. 
   Szeretettel meghívja 2011. február 18-án, pénteken 17,00 órára a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében szervezett író-olvasó találkozóra. A könyveket SZÉKEDI FERENC újságíró ismerteti.
•A kiadó idei terveiről SARÁNY ISTVÁN főszerkesztő-helyettes beszél. 
• Házigazda PATEK MÁRIA aligazgató. 
A szerző jelenlétében bemutatjuk Markó Béla Kié itt a tér Válogatott közéleti cikkek és előadások 1991–2009 Az erdélyi macska – Esszék című köteteit
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Pallas Akadémia Könyvkiadó honlapja:
 
 

2011. február 7., hétfő

Részvétnyilvánítás

Tegnap, 2011. február hatodikán, türelmesen viselt betegség után elhunyt kedves kollégánk, a maroshévízi Szent Illés Általános Iskola könyvtárosa, Sinkó Szidónia
Részvétnyilvánítást  tett fel az A.B.R. Hargita megyei fiókjának szervezete nevében az Informaţia Hargitei napilapban Roman Ioan úr.Nyugodjék békében.

2011. február 4., péntek

A könyv meg fogja őrizni fontosságát

  Nemrég, 2011 január 28 megjelent egy interjú a HARGITA NÉPE napilapban, Péter Rozália a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosáról.
Péter Rozália  a Gimnázium megbecsült könyvtárosa volt, aki nemcsak a szakma melletti alázatát bizonyította be az eltelt 10 esztendő alatt (1990-2000), hanem továbblépve, kollégáival együtt (Lestyán Ildikó,  Juhász Erzsébet, Busuioc Stelian volt tanfelügyelő) megteremtették a Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok egységét.
 
Mostani magyarországi kolléganőnk Hargita  szakmai  útja, amelyet az interjú mellett a Hargita Népe közölt:

Névjegy
Péter Rozália 1969-ben érettségizett a Márton Áron Gimnázium elődjében, az akkori Matematika–Fizika Líceumban. Könyvtárosi oklevelet Bukarestben, a posztliceális könyvtárosképzőben szerzett. Csíkszentkirályon, a községi könyvtárban kezdett dolgozni 1972-ben, három év múlva pedig a Hargita Megyei Könyvtár munkatársa lett. 1990-től a Márton Áron Gimnázium könyvtárosaként dolgozott, és ugyanott könyvtár szakot oktatott. 1998-tól a Romániai Oktatási Intézmények Könyvtáros Szövetsége (ABIR) Hargita megyei fiókjának volt az elnöke. Pécsre költözött, 2001-től a Pécsi Tudományegyetem BTK–TTK Könyvtár Kutató termében dolgozik.
 Az interjút ellehet olvasni a következő link alatt: http://www.hhrf.org/hargitanepe/2011/jan/hn110128t.htm  A könyv meg fogja őrizni fontosságát  címen.

Péter Rozáliával való interjút Forró-Erőss Gyöngyi készítette.

B.L.

2011. február 3., csütörtök

ReMek-e-hírlevél 2011/2 számából

Kiírják a Márai-program pályázatait
Féléves késéssel ugyan, de kiírják a Márai-program pályázatait. A program a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) elkülönített egymilliárd forinttal támogatja a könyvszakmát minden évben. Ebből 800 millió forint jut magyarországi és határon túli magyar könyvtáraknak könyvvásárlásra. A programot az NKA-n belül létrehívott két testület, a Márai Irodalmi és Tényirodalmi Kollégium vezényli le, a pályázatokat várhatóan még ez év elején kiírják - ekkor határozzák meg a részt vevő könyvtárak körét is.
A könyvtáraknak nagy segítséget jelent a Márai-program - mutatott rá a program kidolgozásában részt vevő kecskeméti megyei könyvtár igazgatója. Ramháb Mária kiemelte: 2009-ben a magyar könyvtárak hétmilliárd forintot fordítottak állománybővítésre, ez most 800 millióval egészül ki. A program célja, hogy az olvasók a Márai-listán szereplő értékes műveket minél szélesebb körben érhessék el - fűzte hozzá.
A bibliotékák beszerzési kerete nagyon eltérő, jó néhánynak gondot okoz a rendszeres könyvvásárlás - magyarázta. ''A könyvtárakat nem az állományukban meglévő kötetek számával, hanem a lakosságszámhoz mért, évente beszerzett újdonságokkal érdemes összehasonlítani. Ebben európai összehasonlításban le vagyunk maradva'' - tette hozzá. A programban nem szerepelnek a 3000-nél kisebb lélekszámú települések, ezt Ramháb Mária azzal indokolta, hogy Magyarországon 2005-ben, a kistérségi társulások keretében elindult a mozgókönyvtári szolgáltatás, ennek részeként jelentős számban kerülnek új könyvek a kis könyvtárakba. (kulturpart.hu / Világgazdaság)
Részletesen itt: http://erdely.ma/kultura.php?id=83865

Tündérszó - nemzetközi meseíró pályázat
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár ismét nemzetközi meseíró pályázatot hirdet. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várják postai úton vagy e-mailben, csatolt dokumentum formájában, 2011. április 15-ig. A pályázatra az 1996. január 1-je és 2002. december 31-e között született gyermekek két példányban elküldött meséit fogadják. A mese mellett, külön lapon csatolva, fel kell tüntetni (1.) a meseíró nevét, (2.) születési idejét (év, hónap, nap), (3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám) és (4.) szülei egyikének e-mail címét és telefonszámát!
A pályaművek terjedelme minimum 2000 és maximum 8000 karakter (1-4 nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet be a zsűrinek.
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzák. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2011. május 28-án, szombaton lesz Székesfehérváron. A díjazottakat a szervezők 2011. május 10-ig telefonon vagy e-mailben értesítik, illetve a díjazottak névsorát a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat a Művelődési Ház egy későbbi időpontban megjelenteti.
Cím: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1., Magyarország, tel.: +36-22-501-161; e-mail: ggmuvhaz@gmail.com
Forrás: http://erdely.ma/palyazatok.php?id=83845

Kiadványszerkesztés és prezentációkészítés
Kiadványszerkesztés és prezentációkészítés címmel újabb képzést szervez a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Könyvtári Intézettel együttműködésben. A 120 órás képzésre 2011. március 9-12., valamint 2011. március 16-19 között - tehát két egymást követő héten, szerdától szombatig - Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtár olvasótermében kerül sor. Az egyesület szállást és étkezést biztosít a résztvevőknek, útiköltséget nem térít. Jelentkezni február 10-ig lehet Kopacz Katalinnál (bibliohr@gmail.com).
Forrás: Kopacz Katalin, igazgató, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

 Utcai könyvszekrények Bécsben
Utcai könyvszekrényeket állított fel tavaly Bécsben Frank Gassner 37 éves képzőművész - a projekt mintegy tíz hónapja sikerrel működik, olyannyira, hogy egy harmadik könyvszekrény felállítását is tervezik. Mindkét szekrényben 250 könyv fér el, bárki bármikor hozhat vagy elvihet köteteket.
A művész célja az volt, hogy a közterület egy részét "visszaadja" a lakosságnak. "Olyasmit akartam csinálni, ami mindenki számára hasznos, de anélkül, hogy kereskedelmi célt szolgálna. Ilyesmire manapság nincs példa" - magyarázta el az AFP-nek. A könyvszekrényeket naponta 10-30 személy látogatja.
A könyvszekrénynek többek között azért örvendenek a bécsiek, mert a köteteket mindenféle kötelezettség nélkül lehet hozni-vinni, vagy mert az újonnan érkezett könyvek mindig meglepetést jelentenek. Bár a két könyvszekrény felállításának költségeit Frank Gassner saját zsebéből állta, a projektet a közösség működteti: akad olyan is, aki máshonnan utazik Bécsbe, hogy könyvekkel lássa el a szekrényeket. (mti)
Forrás: Transindex hajnali hírlevél, 2011. 01. 11.
  
Javaslatokat várnak a Monoki-díjra
Idén is kiosztják az EMKE Monoki-díját. A díjátadási ünnepségre Kolozsváron, a Protestáns Teológia dísztermében, 2011. április 9-én 14 órakor kerül sor. A díj várományosára és a laudáló személyre vonatkozóan február 10-ig lehet javaslatokat küldeni a bibliohr@gmail.com címre, csatolva a laudáció szövegét is (min. 1 oldal). Javaslatok nem csak közkönyvtárak, hanem iskolai, egyetemi könyvtárak részéről is érkezhetnek.
Forrás: Kopacz Katalin, igazgató, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

 Hányan és mit olvastak 2010-ben a székelyudvarhelyi könyvtárban?
A kéthetes leltárösszesítés miatt zárva tartott Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár 2011. január 17-től újra várja olvasóit és kölcsönzőit a szokott nyitásrendnek megfelelően. A könyvtár 2010-es esztendőt tükröző statisztikájának adatai sok mindenről árulkodnak, így többek között könyvtárba járási szokásainkról, az olvasók nem, életkor és foglalkozás szerinti megoszlásáról, a könyvtár által felkínált internethasználat igénybevételének mértékéről.
Forrás és teljes cikk itt: Hargita Népe, 2011. január 18., http://www.hhrf.org/hargitanepe/archivum/

Könyvesblog: az új erdélyi magyar könyvek egy helyen
A Transindex Új könyvek című blogjából (http://ujkonyvek.egologo.transindex.ro/) kiderül, milyen kötetek jelennek meg a vezető erdélyi magyar könyvkiadóknál. A rendszeresen frissülő oldal egyúttal adatbázisként is szolgál majd, amelyben szerzők, kiadók vagy tartalom szerinti kategóriák nyomán is lehet keresgélni. A blog a Bookart Könyvkiadó, az Erdélyi Híradó Kiadó, a Koinónia Könyvkiadó, a Komp-Press Kiadó, a Kriterion és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó új köteteit ismerteti jelenleg.
Részletesen itt: http://multikult.transindex.ro/?cikk=13320  

 Több ezer szócikket töröltek a magyar Wikipédiából
2010 decemberének közepén 5227 lapot töröltek az adminisztrátorok a magyar Wikipédiából, miután fény derült arra, hogy az egyik legaktívabb szerkesztő jogvédett kézikönyvekből származó szócikkek ezreit töltötte fel az oldalra. A bárki által szerkeszthető, online enciklopédia renoméját féltő és a szerzőijog-sértésekre különösen érzékeny közösségnek közel három hónapra volt szüksége ahhoz, hogy beazonosítsa és eltávolítsa a máshonnan legtöbbször szó szerint átemelt anyagokat. Az egy hétig tartó kényszerű takarítás alatt a magyar oldalon található szócikkek száma közel 184 ezerről 179 ezerre esett vissza.
Forrás: KIT hírlevél, 2011/2, 2011. január 12.

  Messze még a könyvek alkonya
Hiába minden e-olvasó és más kütyü, a papírkönyv a kerékhez hasonlóan tökéletes találmány - véli Umberto Eco és Jean-Claude Carriére, akiknek gondolatébresztő beszélgetését végre magyarul is olvashatjuk. Az Európa Kiadó már borítójával is formát bontva jelentette meg Eco beszélgetéssorozatának legújabb kötetét, amely bár egyesek szerint ''csak két vénember közhelyes nyavalygása'', valójában egy több ezer éves utazás a könyvek és az olvasás történetében. (Carrière, Jean-Claude - Eco, Umberto: Ne remélje, hogy megszabadul a könyvektől. A beszélgetéseket vezeti Jean-Philippe de Tonnac. Ford.: Sajó Tamás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010, 296 o.)
A teljes cikk itt olvasható: http://www.mult-kor.hu/20110106_messze_meg_a_konyvek_alkonya
Forrás: KIT hírlevél 2011/2, 2011. január 12.

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail.hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató), szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.

2011. február 1., kedd

FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK 2011

140 éve, 1871. február másodikán hunyt el Eötvös József író, magyar miniszter. Legismertebb műve: A falu jegyzője.

100 éve, 1911 február negyedikén született Takács Gyula költő, író, műfordító és kritikus.

160 éve, 1851. február ötödikén hunyt el Petrichevich Horváth Lázár erdélyi magyar származású író, hírlapíró.

550 esztendeje, 1461. február hatodikán született Džore Držić horvát költő, a petrarkista költők jelentős alakja.

385 esztendeje, 1626. február hatodikán született Madame de Sevigné francia írónő, a XII. század legnagyobb levélírója.

130 éve, 1881. február kilencedikén hunyt el a világirodalom és az orosz irodalom egyik kiemelkedő alakja Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij író. Dosztojevszkij a lélektani regények igazi mestere. Néhány kiemelkedő műve: Feljegyzések a holtak házából, Feljegyzések az egérlyukból, Bűn és Bűnhődés, A félkegyelmű, A kamasz, Karamazov testvérek.

200 éve, 1811. február 11-én született Teleki László magyar író és politikus.

110 éve, 1901. február tizenkettedikén hunyt el Louis-Nicolas Ménard francia költő, történész, festő és kémikus.

190 éve, 1821. február tizennegyedikén hunyt el Petru Maior erdélyi román író, történész és nyelvész.

135 éve, 1876. február tizenhetedikén született Révész Béla zsidó származású magyar író, újságíró.

200 éve, 1811. február tizennyolcadikán született Jules Sandeau francia író.

60 éve, 1951. február tizenkilencedikén született André Gide francia író és esszéista.  Ismertebb művei: A rosszul leláncolt Prométheusz, A Vatikán titka,  A pénzhamisítók.

120 éve, 1891. február tizenkilencedikén született Ligeti Ernő erdélyi magyar író, publicista és szerkesztő.

50 éve, 1961. február huszadikán hunyt el Beczássy Judit írónő.

150 éve, 1861. február huszadikán hunyt el Eug`ene Scribe francia drámaíró.

130 éve, 1881. február huszonegyedikén született Waldemar Bonsels német író.

110 éve, 1901. február huszonegyedikén született Kacsó Sándor erdélyi székely-magyar író, szerkesztő.

150 éve, 1861. február huszonkettedikén született Ambrus Zoltán író, műfordító.

75 éve, 1936. február huszonkettedikén született Bodor Ádám erdélyi magyar író, novellista. Ismertebb művei: Sinistra körzet, Az érsek látogatása.

190 éve, 1821. február huszonharmadikán hunyt el John Keats az angol romantikus költészet kiemelkedő alakja.

160 éve, 1851. február huszonharmadikán hunyt el Joanna Baillie skót költő, drámaírónő.

200 éve, 1811. február huszonnegyedikén hunyt el Bessenyei György író, költő.

420 esztendeje, 1591. február huszonötödikén született Friedrich von Langenfeld Spee német költő és vitairatszerző.

75 éve, 1936. február huszonötödikén született Veress Zoltán Svédországban élő (1986) erdélyi magyar költő, író és műfordító. Népszerűségét gyermekverseinek köszönheti, mint például: Tóbiás és Kelemen, Irgum-Burgum Benedek.

450 esztendeje, 1561. február huszonhatodikán hunyt el Jorge de Montemayor portugál származású spanyol költő, író.

400 esztendeje, 1534. február huszonhatodikán született Antonio Possevino olasz jezsuita diplomata és író.

150 éve, 1861. február huszonhatodikán hunyt el Tárász Grigorjevics Sevcsenko ukrán költő és festő.

135 éve, 1876. február huszonhatodikán hunyt el Tóth Ede költő és népszínműíró.


ÉRDEMES TUDNI

895 esztendeje, 1116. február harmadikán hunyt el Könyves Kálmán magyar király.

100 éve, 19011. február negyedikén született Püski Sándor, az 1939-es Püski könyvkiadó alapítója.

40 éve, 1971. február hetedikén hunyt el Csíkszeredában Albert Vilmos, pedagógiai szakíró.

300 esztendeje, 1711. február huszonegyedikén hagyta el véglegesen hazáját II. Rákóczi Ferenc.

20 éve, 1996. február huszonkilencedikén hunyt el ifjabb Kós Károly magyar néprajzkutató és muzeológus.