2018. március 8., csütörtök

Nőnapi emlékezés


 

Könyvkiállítással emlékeztem meg a Nők Nemzetközi Napjáról. A legszebb nőnapi versek, valamint idézetek, rajzok és kötetek szerepelnek a kiállított anyagban.
Nemcsak nőkről szóló olvasmányokkal találkozhat az érdeklődő, hanem írónők munkáival, és más híres női személyiségek életrajzával is. Természetesen, a kiállítás anyagát ki is lehet kölcsönözni...

A kiállításon kívül egy rövid történeti összefoglalóval készültem az iskolánk első női alkalmazottairól, amelyet a világhálón is el lehet olvasni Első nők a gimnáziumban címmel.


Első nők a gimnáziumban


Az 1943-1944-es tanév mérföldkő a gimnázium életében. Megjelennek az első női tanítók-óraadó tanárok, Zsulyevich Nóra és Gyulai Lenke. Mindketten helyettes tanárként dolgoztak. Zsulyevich Nóra magyar-francia szakos, Gyulai Lenke pedig magyar-német szakos volt. Gyulai Lenke magyart és németet, míg Zsulyevich Nóra franciát és román nyelvet tanított. A változás valószínűleg annak tudható be, hogy a háború éveiben tekintélyes számmal voltak férfiak a fronton és tanerő hiány volt az iskolákban. 1944 után Korody Lujza (1944-1948) és Barabás Ibolya (1945-1948) óraadó tanárokként tanítottak. Mivel 1944-től már évkönyv sem jelent meg (1991-ig), nem lehet tudni pontosan, mit tanítottak. A levéltári anyag nagy része az 1948-1949-es tanévtől van a gimnáziumunkban. 
 
Az 1942-1943-as tanévtől Császár Jolán töltötte be a titkári állást, aki a háború után is titkárnőként dolgozott a Gimnáziumunkban. 
 
Az 1946-1947-es tanévben a leányiskolától három lány jött át hozzánk. Név szerint Veress Erna, Hajdú Sári és Albert Magda. Őnekik a középső bejárattól jobbra külön szobájuk volt, amit lányszobának is neveztek. Szünetekben ott tartózkodtak, és csengetés után az órarend szerinti tanárok értük mentek, s bekísérték az osztályba. Rájuk Papp János igazgató úr leánya, Ibuci vigyázott.
Az igazi nagy változás 1948-ban ment végbe, amikor a kommunisták kiutasították az országból Mihály királyt. Az újabb tanügyi reform értelmében vegyes líceumot indítottak, ami azt jelentette, hogy az 1948-as esztendőtől kezdődően, immár hivatalosan, lányok is járhatnak a gimnáziumba. Az átállás nem ment egyből és könnyen, a leányiskolából ebben a tanévben 11 lány jött át. Ez az arány az évek előrehaladtával nőttön nőtt. Az iskola államosítása után, felsőbb utasításra le kellett cserélni a Római Katolikus Főgimnázium nevet a Magyartannyelvű Vegyes Líceumra. A tanév elején a diákokat nagy meglepetés várta. A Román Kommunista Párt vezetőinek a képe díszítette a folyósokat és az osztálytermeket. A kápolnát díszteremmé, a szentélyt színpaddá, és a sekrestyét öltözővé alakították át. Ilyen szellemben indult útjára a volt katolikus gimnázium. 
 
Az új rendszer új követelménye alapján immár sokkal több nőt vettek fel tanítani, mint az előző tanévekben. A jelszó az egyenlőségen volt. A nőknek joguk volt dolgozni és tanulni, akárcsak a férfiaknak. Az új női tanerők között voltak helyettes tanárok, de szakosak is.
A kommunista rendszer első női tanerői: Gál Klára fizika-kémiát (1948-1956), Kovács Irma politikai közgazdaságtant és jogot (1948-1961), László Júlia helyettes tanárként matematikát (1948-1951), Incze Éva matematikát és fizikát (1948-1950), Minierné Bujáki Márta helyettesként (1948-1950), Márton Erzsébet franciát és magyart (1948-1950), Balázs Tamara helyettesként tanított. 

Megjegyezendő, hogy Márton Erzsébet az előző, vagyis az 1947-1948-as tanévben még könyvtároskodott is.

TABLÓ
 
Az 1946-os "Csíkszeredai gimnázium végzett ifjai" tablón öt lány is szerepel: Dávid Brigitta, János Irén, Kozán Irén, Lempert Magdolna és Tamás Paula. Valószínűsíthető, hogy a megszűnt csíkszeredai Polgári Leányiskola átmentett növendékei voltak.


 
Bibliográfia
Antal Imre, Vrabie Nicu (szerk) et ali.: A Csíkszeredai Líceum Monográfiája 1668-1968, Csíkszereda, 1968.
Antal Imre: „Tisztesség adassék” Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1994.
Váli Éva (szerk.): Közös nevezőnk – mozaikkockák egy iskola életéből 1945-1990, Csíkszereda, 2005, Bartha (Albert) Magda: “Jöjjenek a nekem való leányok” 251-2530 o., Takács István: Tanárportrék 259-264 o.
A gimnázium évkönyvei: 1940-1941., 1941-1942., 1942-1943., 1943-1944. tanévek Csíkszeredai kiadások.

Tallózás a világhálón található információkból.

Köszönöm Antal Katalin titkárnőnek az adatok felkutatásában nyújtott segítséget.

Borbé Levente
könyvtáros, 2018


Nincsenek megjegyzések: